มทร.อีสาน ร่วมงาน มหกรรมการศึกษา อบจ.โคราช “BIG DATA” FOR KORAT PAO EDUCATION 2023 พร้อมสนับสนุนความต่อเนื่องเชื่อมโยงด้านการศึกษาทุกมิติ

วันที่ 20 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.อนิรุธ  พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ณ ห้องโคราชฮอล์ 1-2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช มี นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง  ผู้บริหารและหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมจำนวนมาก โดยภายในงานมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีการประกวดแข่งขันจำนวน  93 กิจกรรม อาทิ การแข่งขันอัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ A-Math แข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ตอบปัญหาวิชาสังคม แข่งขันการสร้างสรรค์จากห้องเรียนสเต็มโค้ดดิ้ง การสร้างโมเดลจำลอง COVER DANCE แข่งขันวงโปงลาง

          สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการและเพิ่มศักยภาพความเป็นเลิศของนักเรียน โดยทาง อบจ. นครราชสีมา ได้มีการวางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดฯ ซึ่งจะนำเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบ BIG DATA  ในการรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อใช้เป็นกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลในการจัดการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา รวมถึงการใช้ระบบบริหารการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย หรือ Learning Management System: LMS ซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารไร้พรมแดนและเข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง

วราภรณ์  นามบุตร / ข่าว

ขอบคุณภาพ จาก อบจ.นครราชสีมา