มทร.อีสาน คว้ารางวัล ระดับดี ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จากการประกวด Smart City Solutions Awards 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดี กับ ทีมวิจัยด้าน Smart City  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งได้รับรางวัล “ระดับดี” ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จาก โครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 “The Smart City Solutions Awards 2023” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ชื่อ ผลงาน “Phutai Panna Smart Trash Bin for Smart City: STB4SC นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะ” โดย ทีมวิจัยด้าน Smart City  ได้แก่

1. ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา                             คณบดีณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง       รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3. นางเยาวภา ราชคำ                          หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

4. นายอภิชาต ราชคำ                          นักวิชาการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

5. อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ทูลธรรม                  อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

ทั้งนี้  ผลงานดังกล่าวได้มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภท งานวรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย นางเยาวภา ราชคำ,นายอภิชาต ราชคำ และอาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ทูลธรรม ซึ่งทางทีมวิจัยจะเข้ารับรางวัล ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่งาน Thailand Smart City Expro 2023  ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร

อภิชาต ราชคำ / ข้อมูล – ภาพ

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว