มทร.อีสาน ผสานความร่วมมือ พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพ“งานประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24” (The 24th  Word Orchid Conference 2026)

วันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาตร์และแผน  เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด “งานประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2569 (The 24th  Word Orchid Conference 2026)” ณ บริเวณชั้น G ปารีส สตรีท ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกัน ระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา และ สมาคมกล้วยไม้ กับ 13 หน่วยงาน ภาครัฐภาคเอกชน และภาคสังคม ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมพฤกษศาสตร์ชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชินีปถัมภ์, สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย, หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกันในการดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ และสร้างรูปแบบการดำเนินงานจัดงานการประชุมวิชาการกล้วยไม้โลกนานาชาติ ครั้งที่ 24 (The 24th  Word Orchid Conference 2026) ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ จ.นครราชสีมา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปประธรรม

          ภายในงานยังมีการประกวดกล้วยไม้ Blooming Orchid”และการออกบูธแสดงกล้วยไม้นานาพันธุ์ ระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อพรรณไม้ ได้ ณ บริเวณชั้น G ปารีส สตรีท ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วราภรณ์  นามบุตร / ข่าว

สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน / ภาพ