มทร.อีสาน ร่วม บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด หารือเดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ผลักดันโคราชสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา ที่ปรึกษามหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก  เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศน์สัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต คำพาหล้า คณบดีคณะระบบรางและการขนส่ง พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย คล้ายคลึง อาจารย์ ดร.มงคล ด่านบำรูงตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธณา คงจีน คณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์ เล็กประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตินกร ภูวดิน เข้าเยี่ยมชม บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมประชุมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรวุฒิ เชิดชัย ประธานบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทฯ

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน  เปิดเผยว่า มทร.อีสาน และ บริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะยกระดับนวัตกรรมด้านยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งการให้บริการด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า การจัดตั้งศูนย์การรับรองมาตรฐานและการให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้าสู่สาธารณชนและผู้ประกอบการเดินรถขนส่งสาธารณะ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ได้มีโอกาสใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทดแทนยานยนต์สันดาปในเทคโนโลยีและราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดการยกระดับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านการขนส่งสาธารณะ ด้วยการร่วมมือพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้านยานยนต์ไฟฟ้าและการเดินทางอัจฉริยะครบวงจร ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภาคขนส่ง ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ของจังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำต่อไป

วราภรณ์  นามบุตร  / ข่าว

ไพฑูรย์  เคนท้าว / ภาพ