ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ


บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯได้ดำเนินการเปิดระบบให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ภายใต้โดเมนเนม @rmuti.ac.th  เรียบร้อย  ท่านสามารถเข้าใช้ระบบอักขราวิสุทธิ์ได้ที่  http://plag.grad.chula.ac.th/  และใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย @rmuti.ac.th เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

– คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ
– คู่มือการเตรียมฐานข้อมูลเพื่อใช้กับระบบอักขราวิสุทธิ์  
– การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลักลอกผลงานวิชาการและการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์
– บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
– ติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน
นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก 
เบอร์ 086-650-4169 ภายใน 2859
หรือ jiraporn@rmuti.ac.th

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th