ทำเนียบผู้บริหาร

สภามหาวิทยาลัย

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   
ดร.อารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. สมชาติ ดีอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. จิณณพัต โรจนวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.น.สพ. ชเวง สารคล่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร. บัญฑิต กฤตาคม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
   
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
   

อธิการบดีและรองอธิการบดี

 
ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 081-7900307 e-Mail :  viroj.li@rmuti.ac.th
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร 087-2274185
e-Mail: narong.pn@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และการประกันคุณภาพ
โทร 081-9844312
e-Mail: chalermpon.yu@rmuti.ac.th
รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
และปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการพิเศษ
โทร 086-8657754
e-Mail: pipattana.am@rmuti.ac.th
รศ.ดร.สนั่น การค้า
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
และวิเทศสัมพันธ์
โทร 086-1950248
e-Mail: sunun.ka@rmuti.ac.th
ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร 081-7603380
e-Mail: suraphot@rmuti.ac.th
ผศ.พงศ์ทร สาตรา
รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
โทร 099-3288865
e-Mail: pongtorn.sa@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
โทร 061-1381789
e-Mail: anek.ca@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ
โทร 081-966-4655
e-Mail: apichat@rmuti.ac.th
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 089-8467202
e-Mail: samnao.sa@rmuti.ac.th
 
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 081-7686246
e-Mail: ada.ra@rmuti.ac.th
รศ.ดร. โฆษิต ศรีภูธร
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 065-8292562
e-Mail: kosit.sr@rmuti.ac.th
 

คณบดี

ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โทร 061-514-5652
e-Mail : rabill.po@rmuti.ac.th
ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 081-593-5034
e-Mail : nchakrit@gmail.com
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร 089-189-1970
e-Mail : narongsak.th@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
โทร 082-7504997
e-Mail : nikhomb@gmail.com
ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 095-6095795
e-Mail : wuttichai.st@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร 081-5494010
e-Mail : poranee.la@rmuti.ac th
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร 081-5449426
e-Mail : ypraphan@gmail.com
อาจารย์ ปริญ นาชัยสิทธิ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 061-9353666
e-Mail : nuschat2001@yahoo.com
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร 087-2347853
e-Mail : suriya_ka@hotmail.com
ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง สารคล่อง
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร 080-7564313
e-Mail : chawen.sa@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 061-625-6555
e-Mail : aj.paphawin@gmail.com
อาจารย์ กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
โทร 086-7212526
e-Mail : kampanat.ta1971@gmail.com

ผู้อำนวยสำนักและสถาบัน

ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
โทร 061-1696955
e-Mail :jinnapatamp@gmail.com
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 081-9664655
e-Mail : apichat@rmuti.ac.th
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 089-2803612
e-Mail : aniwat05@gmail.com
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร 084-4797454
e-Mail : sirilack1823@gmail.com
อาจารย์ ดร.ปิยะมาศ จานนอก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 093-2348899
e-Mail : unisearch.rmuti@gmail.com
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
โทร 062-9151942
e-Mail : boonyaporn.da@gmail.com

ผู้อำนวยการกอง

นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
โทร 083-3649310
e-Mail : sangval.bo@rmuti.ac.th
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 084-4797454
e-Mail : sirilack1823@gmail.com
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร 085-8602678
e-Mail : sumattaya@rmuti.ac.th
 
นางจันทนา เอี่ยมสว่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร 081-6606910
e-Mail : jan.au@rmuti.ac.th
นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทร 081-6695120
e-Mail : jirapan.na@rmuti.ac.th
 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข 
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 093-3234160 , 083-7398434
e-Mail: jirayut.su@rmuti.ac.th
ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 091-4926644
e-Mail: natthawut.th@rmuti.ac.th
ดร. ธนนันต์ อยู่หว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-7188506
e-Mail: thananun.yu@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2191555
e-Mail: soravit@sci.rmuti.ac.th
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 095-6029355
e-Mail: sarit.ti@rmuti.ac.th
อาจารย์ เอกชัย แซ่จึง
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-1750117
e-Mail: ekkachai@sci.rmuti.ac.th
อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-8628833
e-Mail: boonkit.un@rmuti.ac.th
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
โทร 093-5611331
e-Mail: ampron_p@hotmail.com
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสุรินทร์
โทร 091-8355575
e-Mail: sorachai.su@rmuti.ac.th