ทำเนียบผู้บริหาร

สภามหาวิทยาลัย

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูมิรักษ์  ชมแสง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวินัย รอดจ่าย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุวรรณี คำมั่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

   

นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร. สมชาติ  ดีอุดม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.รพีพงษ์ เปี่ยมสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด  โนท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

   

นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กิติพงษ์ เวชกามา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   

นางสาวกมลภัทร นิยมนา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

   

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

นายพิริยะ เข็มพล

นายสันติ สาทิพย์พงษ์

นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ

ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

อธิการบดีและรองอธิการบดี

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
e-Mail: kosit.sr@rmuti.ac.th

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร 087-2274185
e-Mail: narong.pn@rmuti.ac.th

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร 089-1891970
e-Mail: narongsak.th@rmuti.ac.th

รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ
โทร 084-2894757
e-Mail: bundit.kr@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
โทร 061-1381789
e-Mail: anek.ca@rmuti.ac.th

ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร 081-7603380
e-Mail: suraphot@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร 081-966-4655
e-Mail: apichat@rmuti.ac.th

ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
โทร                               
e-Mail:                                 

อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 061-9353666
e-Mail: prin.na@rmuti.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-7564313
e-Mail: chawen.sa@rmuti.ac.th

   

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 089-8467202
e-Mail: samnao.sa@rmuti.ac.th

   

คณบดี

ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โทร 061-514-5652
e-Mail : rabill.po@rmuti.ac.th

ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 081-593-5034
e-Mail : chakrit.nu@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 064-459-4659
e-Mail : satakhun.da@rmuti.ac.th

รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
โทร 082-7504997
e-Mail : nikhom.bo@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 095-6095795
e-Mail : wuttichai.st@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร 081-5494010
e-Mail : poranee.la@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 061-625-6555
e-Mail : paphawin.pa@rmuti.ac.th

อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร 081-5449426
e-Mail : praphan.ya@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 081-5442025
e-Mail :
suparerk.ch@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร 087-2347853
e-Mail : suriya.ke@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.พิเชษฐ  เวชวิฐาน

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร 081-3202189
e-Mail : pichet.we@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข 

คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์
โทร 093-3234160 , 083-7398434
e-Mail: jirayut.su@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และกอง

ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
โทร 061-1696955
e-Mail : jinnapat.ro@rmuti.ac.th

ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 088-6649966
e-Mail : pornpassorn.on@rmuti.ac.th

นายอนิวรรต หาสุข

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 089-2803612
e-Mail : aniwat@rmuti.ac.th

ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร 084-4797454
e-Mail : sililuk.ja@rmuti.ac.th

นางสาวจุฬาลักษณ์  พลเสนา

ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 081-5939877
e-Mail : julalak.pl@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา

ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
โทร 062-9151942
e-Mail : boonyabhorn.du@rmuti.ac.th

นางสาวคนึงนิจ  กลิ่นขจร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-7167118
e-Mail : Khanuengnit.kl@rmuti.ac.th

นายภควัต นครินทร์สาคร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสกลนคร
โทร 081-2622400
e-Mail : pakawat.na@rmuti.ac.th

นางสาวสำราญ  ผาสุข

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์
โทร 086-2437809
e-Mail : samran.ph@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
โทร 083-3649310
e-Mail : sangval.bo@rmuti.ac.th

นางสาวอรพิน  สิทธิสวนจิก

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-6608159
e-Mail : orapin.si@rmuti.ac.th

นางสุมัธยา กิจงาม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร 085-8602678
e-Mail : sumattaya@rmuti.ac.th

 

นายวัฒนศักดิ์  สุขมากสิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร 087-9666542
e-Mail : wattanasak.su@rmuti.ac.th

นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทร 081-6695120
e-Mail : jirapan.na@rmuti.ac.th

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 094 – 8909624
e-Mail: anirut.pi@rmuti.ac.th

อาจารย์ ฉกาจ เชื่อดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-2647706
e-Mail: chakat.ch@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-8466250
e-Mail: jarupong.ba@rmuti.ac.th

อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2191555
e-Mail: soravit.ts@rmuti.ac.th

ผศ. ดร.กิติพงษ์ เวชกามา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2183485
e-Mail: kitipong.we@rmuti.ac.th

อาจารย์ ดร.โสภิดา  สัมปัตติกร

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 0833356114
e-Mail: sopida.sa@rmuti.ac.th

   

ผศ. ดร.พลานุช  คงคา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 081-760 9703
e-mail : palanuch.ko@rmuti.ac.th

   

อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-8628833
e-Mail: boonkit.un@rmuti.ac.th

ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 093-5611331
e-Mail: amporn.ph@rmuti.ac.th

อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 091-8355575
e-Mail: sorachai.su@rmuti.ac.th

รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 089-4163433
e-Mail: sakrawee.ra@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-8968822
e-Mail: namphon.ph@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.วิรัช  อนุชานุรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 081-6699251,063-8822322
e-Mail: wirach.an@rmuti.ac.th

   

อาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา

ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด
โทร 089-2795447
e-Mail: suban.th@rmuti.ac.th

   

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขภายใน 2001

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th