ทำเนียบผู้บริหาร

สภามหาวิทยาลัย

ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   
ดร.อารีพงษ์ ภู่ชอุ่ม 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. สมชาติ ดีอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. จิณณพัต โรจนวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร. นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
   
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ดร.กิติพงษ์ เวชกามา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   
นางสาวกมลภัทร นิยมนา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
   

อธิการบดีและรองอธิการบดี

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 065-8292562
e-Mail: kosit.sr@rmuti.ac.th
ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร 087-2274185
e-Mail: narong.pn@rmuti.ac.th
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร 089-1891970
e-Mail: narongsak.th@rmuti.ac.th
รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ
โทร 084-2894757
e-Mail: bundit.kr@rmuti.ac.th
อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
โทร 061-9353666
e-Mail: nuschat2001@yahoo.com
ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร 081-7603380
e-Mail: suraphot@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร 081-966-4655
e-Mail: apichat@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
โทร 061-1381789
e-Mail: anek.ca@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 081-7686246
e-Mail: ada.ra@rmuti.ac.th
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-7564313
e-Mail: chawen.sa@rmuti.ac.th
   
รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 089-8467202
e-Mail: samnao.sa@rmuti.ac.th
   

คณบดี

ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โทร 061-514-5652
e-Mail : rabill.po@rmuti.ac.th
ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 081-593-5034
e-Mail : nchakrit@gmail.com
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร 089-189-1970
e-Mail : narongsak.th@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
โทร 082-7504997
e-Mail : nikhomb@gmail.com
ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 095-6095795
e-Mail : wuttichai.st@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง
คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร 081-5494010
e-Mail : poranee.la@rmuti.ac.th
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร 081-5449426
e-Mail : ypraphan@gmail.com

อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์
รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 081-5442025
e-Mail : supchar_2005@yahoo.com, supchar2005@hotmail.com,
suparerk.ch@rmuti.ac.th

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร 087-2347853
e-Mail : suriya_ka@hotmail.com
ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง สารคล่อง
รักษาราชการแทนคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร 080-7564313
e-Mail : chawen.sa@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 061-625-6555
e-Mail : aj.paphawin@gmail.com
ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข 
คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์
โทร 093-3234160 , 083-7398434
e-Mail: jirayut.su@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยสำนักและสถาบัน

ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
โทร 061-1696955
e-Mail :jinnapatamp@gmail.com
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 081-9664655
e-Mail : apichat@rmuti.ac.th
นายอนิวรรต หาสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 089-2803612
e-Mail : aniwat05@gmail.com
ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร 084-4797454
e-Mail : sirilack1823@gmail.com
นางสาวจุฬาลักษณ์  พลเสนา
ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 081-5939877
e-Mail : julalukkai@gmail.com
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
โทร 062-9151942
e-Mail : boonyaporn.da@gmail.com
นางสาวคนึงนิจ  กลิ่นขจร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-7167118
e-Mail : Khanuengnit.kl@rmuti.ac.th
นายภควัต นครินทร์สาคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสกลนคร
โทร 081-2622400
e-Mail : pakawat.na@rmuti.ac.th
นางสาวสำราญ  ผาสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์
โทร 086-2437809
e-Mail : samran.ph@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

นายสังวาลย์ บุตรศรีสวย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
โทร 083-3649310
e-Mail : sangval.bo@rmuti.ac.th
นางสาวอรพิน  สิทธิสวนจิก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-6608159
e-Mail : Auryjung_10@hotmail.co.th
นางสุมัธยา กิจงาม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร 085-8602678
e-Mail : sumattaya@rmuti.ac.th
 
นางจันทนา เอี่ยมสว่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร 081-6606910
e-Mail : jan.au@rmuti.ac.th
นางสาวจิรพรรณ นวมโคกสูง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทร 081-6695120
e-Mail : jirapan.na@rmuti.ac.th
 

ผู้ช่วยอธิการบดี

ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 094 – 8909624
e-Mail: anirut.pi@rmuti.ac.th
อาจารย์ ฉกาจ เชื่อดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-2647706
e-Mail: ___________________________
อาจารย์.ดร. ธนนันต์ อยู่หว่าง
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-7188506
e-Mail: thananun.yu@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2191555
e-Mail: soravit@sci.rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.กิติพงษ์ เวชกามา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2183485
e-Mail: kitipong.we@rmuti.ac.th,
k.wechgama@gmail.com
ดร.โสภิดา สัมบัติกร
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร ___________________________
e-Mail: ___________________________
อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-8628833
e-Mail: boonkit.un@rmuti.ac.th
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสกลนคร
โทร 093-5611331
e-Mail: ampron_p@hotmail.com
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตเขตสุรินทร์
โทร 091-8355575
e-Mail: sorachai.su@rmuti.ac.th
   
อาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา
ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-2795447
e-Mail: suban.th@rmuti.ac.th