แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ        พ.ศ. ๒๕๔๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเป็นรูปธรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   ราชมงคลอีสานจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ในประกาศนี้

          “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          “แนวนโยบาย” หมายความว่า หลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่กำหนดขึ้นและประกาศใช้งาน

          “แนวปฏิบัติ” หมายความว่า ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่กำหนดขึ้นและประกาศใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

          “บุคลากร” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          “ผู้ให้บริการภายนอก” หมายความว่า หน่วยงานภายนอกที่รับจ้างปฏิบัติงานตามความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบงาน

          “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดา

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

          “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย

          “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการที่มีการขอรับบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา บุคลากร หรือการเข้ารับบริการโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ตลอดถึงบุคคลใด ๆ ที่เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย

แนวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ของผู้ใช้บริการและภาพสิ่งของหรือทรัพย์สินเมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่พื้นที่ที่มีการสอดส่องดูแลภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยที่บันทึกด้วยระบบกล้องวงจรปิด ในบางกรณีมหาวิทยาลัยอาจจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้บริการ เช่น การจดจำใบหน้า แต่ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการหรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

มหาวิทยาลัยมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากกล้องวงจรปิด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัย ส่วนบุคคลและทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อการคุ้มครอง ป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และทรัพย์สินจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ เพื่อการสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีต่ออาชญากรรม และการดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม เพื่อการช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางวินัยหรือการร้องทุกข์ การช่วยเหลือในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการปฏิบัติงานของบุคลากร

๑) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของบุคคล        

 
๒) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด อย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างต้น  


๓) ฐานหน้าที่ตามกฎหมายโดยมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ซึ่งการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญที่ช่วยให้ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น มหาวิทยาลัยอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีความจาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวนและดำเนินคดีต่ออาชญากรรม

มหาวิทยาลัยอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในคำชี้แจงฉบับนี้หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ มหาวิทยาลัยอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น หากหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยอาจ ทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

                        ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกล้องวงวจรปิดของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัย            

                        ที่อยู่      : ๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา      
                        โทรศัพท์  : ๐๔๔-๒๓๓-๐๐๐
                        โทรสาร   : ๐๔๔-๒๓๓-๐๕๒
                        Email     : info@rmuti.ac.th
                        เว็บไซต์   : https://www.rmuti.ac.th

ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการเผยแพร่ประกาศนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจัดอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจในการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองและป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 

ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ และให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานกฎหมายร่วมกันทบทวนประกาศนี้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ตัวอย่างป้ายแจ้งเตือนพื้นที่ CCTV กำลังทำงาน
ทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตไปใช้งานได้ ที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน Download
ป้ายแจ้งเตือนพื้นที่ CCTV กำลังทำงาน Download
Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th