กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

»» ประกาศฯ เรื่องอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืนอัตราเบี้ย
»» ประกาศฯ อัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
»» ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร
»» ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2565
»» ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจแบบบูรณาการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบูรณาการภาษา
»» ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปี พ.ศ. 2564
»» ประกาศฯ หลักเกณฑ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษากลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี
»» ประกาศฯ ลดอัตราค่าหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ เรื่อง การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2557
»» ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
»» ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
»» ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่5)
ปี พ.ศ. 2563
»» ประกาศฯ ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ ขยายกำหนดการลงทะเบียนเรียน และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ การจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ปีการศึกษา 2563
»» ประกาศฯ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) : แนวทางการขยายระยะเวลาการศึกษา และการใช้บทความวิชาการที่จะนำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อสำเร็จการศึกษา
»» ประกาศฯ ขยายระเวลาการเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) 45 วัน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
»» ประกาศฯ แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น
»» ประกาศฯ ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตตามโครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น คณะบริหารธุรกิจ
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนีบัตร
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน 
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคสมทบ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (CP) ของคณะบริหารธุรกิจ ตามโครงการ่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2562
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (วิศวกรรมซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน)(ฉบับที่ 2)
ปี พ.ศ. 2561
»» ประกาศฯ การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
»» ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2560
»» ประกาศฯ การย้ายคณะหรือสาขาวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2559
»» ประกาศฯ การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ  (ฉบับที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
»» ประกาศฯ การแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
ปี พ.ศ. 2555
»» ประกาศฯ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ
»» ประกาศฯ การโอนย้ายสาขาภายในคณะบริหารธุรกิจ
»» ประกาศฯ การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
»» ประกาศฯ การโอนย้ายสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรบริหาธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท (ภาคสมทบ) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
»» ประกาศฯ อัตราการเก็บเงินรายรับในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ
»» ประกาศฯ ค่าสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
»» ประกาศฯ ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)
»» ประกาศฯ อัตราเก็บเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» ประกาศฯ อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ ภาคปกติ
ปี พ.ศ. 2553
»» ประกาศฯ ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาบึงกาฬ
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามุกดาหาร
»» ประกาศฯ เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พ.ศ.2565
»» ประกาศฯ การแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันสหสรรพศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
»» ประกาศฯ เรื่องการจัดตั้งศูนย์วิจัย ฝึกอบรมแลทดสอบมาตรฐานระบบราง พ.ศ. 2565
»» ประกาศฯ เรื่องการจัดตั้งสถาบันระบบรางและการขนส่ง พ.ศ.2565
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557
»» ประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างานในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันด้านกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขัน แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างาน (กองนโยบายและแผน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังของสำนักอธิการบดี
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง การย้ายโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปสังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการภายในกองกลางของสำนักงานอธิการบดี
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่2)
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 2)
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3)
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 3)
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
»» ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์
»» ประกาศฯ เรื่อง ยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างานในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2)
»» ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 4)
»» ประกาศฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ กรณีบุคลากรเป็นผู้ติดเชื้อ สัมพัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในเมืองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 3)
»» ประกาศฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
»» ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่ 2 )
»» ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
»» ประกาศฯ เรื่อง นโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
»» ประกาศน เรื่อง ระเบียบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
»» ประกาศฯ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่ 2 )
»» ประกาศฯ เรื่อง การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
»» ประกาศฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ปี พ.ศ. 2565
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
ปี พ.ศ. 2564
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant TA) พ.ศ.2564 
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุน มทร.อีสาน รวมใจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาทุนและการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา มทร อีสาน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2563  
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ – จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้ พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนพิเศษและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการออกแบบสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการบริการโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2552
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2552
ปี พ.ศ. 2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2563)
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2565
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก การจัดสรรทุนการศึกษา และการชดใช้ทุนบุคคลภายนอก พ.ศ.2565
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยหลังปริญญาเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ.2565
ปี พ.ศ. 2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรทุนการศึกษา และการชดใช้ทุน บุคคลภายนอก พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2558
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2558
ปี พ.ศ. 2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2565
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษากลุ่มรายวิชาการฝึกงาน และกลุ่มรายวิชาสหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ปี พ.ศ. 2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ปี พ.ศ. 2558
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่่อนไขการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2558
ปี พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคคลากรที่ปะรพฤติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
ปี พ.ศ. 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ด้วยการจัดจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลที่มิได้เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
ปี พ.ศ. 2558
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2558 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการมาตรฐานการกำหนดระดับตำปหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2515
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (ยกเลิก พ.ศ. 2555 )
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ พ.ศ.2548
ปี พ.ศ. 2565
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
ปี พ.ศ. 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2563
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ปี พ.ศ. 2558
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2562)
ปี พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
ปี พ.ศ. 2556
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2562)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่3) พ.ศ.2555 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
ปี พ.ศ. 2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2554)
ปี พ.ศ. 2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2554)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2553 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
ปี พ.ศ. 2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2551 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2559)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2554)
ปี พ.ศ. 2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2554)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550 (ยกเลิกโดย พ.ศ. 2554)
ปี พ.ศ. 2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
ปี พ.ศ. 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
ปี พ.ศ. 2549
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 2560
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ. 2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2552
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
ปี พ.ศ. 2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ปี พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
ปี พ.ศ. 2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน / สำนัก พ.ศ.2554
ปี พ.ศ. 2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2553
ปี พ.ศ. 2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ.2549
ปี พ.ศ. 2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาวิชาการ พ.ศ.2548
ปี พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปรับปรุงการอ้างถึงชื่อคณะ พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรจสอบประจำมหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2565
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2564 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปรับปรุงการใช้ชื่อตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน พ.ศ.2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันสหสรรพศาสตร์ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ปี พ.ศ. 2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2561
ปี พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2556
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
ปี พ.ศ. 2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548
ปี พ.ศ. 2562
»» พ.ร.บ. ระเบียบ​ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน​อุดมศึกษา​ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
»» พ.ร.บ. ระเบียบ​ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน​อุดมศึกษา​ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
»» พ.ร.บ. ระเบียบ​ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน​อุดมศึกษา​ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562
ปี พ.ศ. 2559
»» พ.ร.บ. ระเบียบ​ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน​อุดมศึกษา​(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ปี พ.ศ. 2551
»» พ.ร.บ. ระเบียบ​ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน​อุดมศึกษา​(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ปี พ.ศ. 2547
»» พ.ร.บ. ระเบียบ​ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน​อุดมศึกษา​​ พ.ศ.2547
»» ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2537
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ปี พ.ศ. 2526
»» ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ปี พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2560
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
»» พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2557
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
ปี พ.ศ. 2555
»» พ.ร.ฎ. เบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
»» พ.ร.ฎ. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2553
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2552
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
»» พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ปี พ.ศ. 2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
ปี พ.ศ. 2550
»» พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ปี พ.ศ. 2549
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
»» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ปี พ.ศ. 2548
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
ปี พ.ศ. 2547
»» พ.ร.ฎ. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2541
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
ปี พ.ศ. 2534
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
ปี พ.ศ. 2528
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2527
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
ปี พ.ศ. 2526
»» พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขภายใน 2001

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th