ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

»» ประกาศฯ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
»» ประกาศฯ การแบ่งส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างานในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศฯ การแบ่งหน่วยงานภายในคณะในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2)
»» ประกาศฯ การแบ่งหน่วยงานภายในคณะในสังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 4)
»» ประกาศฯ เรื่องอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
»» ประกาศ มทร.อีสาน การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่2)
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
»» ประกาศฯ เรื่องการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะเทคโนโลยีการจัดการ 2563
»» ประกาศฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 2563
»» ประกาศฯ เรื่องยุบเลิกการแบ่งส่วนราชการ 2563
»» ประกาศฯ เรื่องการจัดตั้งสถาบันสหสรรพศาสตร์ 2563
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ.2563
»» ประกาศฯ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 3
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3)
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 2)
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลาการสายวิชาการ
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ฉบับที่2) 2562
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  การจัดตั้งสถาบันอุตสาหกรรมการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง  การย้ายโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยีไปสังกัดคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2561
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพิ่มเติม)
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
»» ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่างาน (กองนโยบายและแผน และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปยังสังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสหกรรม
»» ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อส่นราชการภายในกองกลางของสำนักงานอธิการบดี
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกองคลังของสำนักอธิการบดี
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การจัดตั้งสถาบันชุณหะวัณเพื่อการธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ 2558
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2557
»» ประกาศ มทร. อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
»» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
»» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเข้าพักอาศัยในบ้านพักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 2551
»» ประกาศ มทร.อีสาน ระเบียบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. 2549
»» ประกาศ มทร.อีสาน นโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปี พ.ศ. 2564

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant TA) พ.ศ.2564 
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาทุนและการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา มทร อีสาน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2563
»» ระเบียบ ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุน มทร.อีสาน รวมใจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2563  

ปี พ.ศ. 2562

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดหาทุนและการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา มทร อีสาน พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการนับประสบการณ์สอนและประสบการณ์บริหารของผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหาร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน 2563
»» ระเบียบ ว่าด้วย ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารกองทุน มทร.อีสาน รวมใจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสาธารณภัย พ.ศ. 2563
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2563  
»» ระเบียบ ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ พ.ศ.2562
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

ปี พ.ศ. 2561

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้บริหารจากเงินรายได้ พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2561
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ปี พ.ศ. 2560

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรทุนการศึกษา และการชดใช้ทุน บุคคลภายนอก พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2560

ปี พ.ศ. 2559

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ (Talent Mobility) ภายใต้กรอบความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิณกิจกรรม 7 ส คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (OQA) และการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนพิเศษและการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับการออกแบบสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
»» ระเบียบฯ ด้วยกองทุนสนับสนุนการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
»» ระเบียบฯ เรื่องการบริหารเงินรายได้ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท พ.ศ. 2559
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2558
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2557

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2556
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ.2556 ยกเลิก

ปี พ.ศ. 2555

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นทุนการศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการและการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2555

ปี พ.ศ. 2554

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการบริการโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการสำหรัรบนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวิชาการ ประชุมวิชาการ และการศึกษาดูงานของนักศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาวิชาเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิต พ.ศ.2554
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554

ปี พ.ศ. 2553

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและเงินค่าตอบแทนจากเงินรายได้ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2553
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ภาคสมทบ) พ.ศ.2553

ปี พ.ศ. 2552

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2552

ปี พ.ศ. 2551

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน เพื่อการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2551
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2551

ปี พ.ศ. 2550

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเบี้ยประกันอุบัติเหตุนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ–จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการวัดผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลทั่วไป พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการขอใช้อาคารสถานที่ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการหอพักนักศึกษา พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่าย เก็บรักษา เงินรายรับ พ.ศ.2550
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) พ.ศ.2550

ปี พ.ศ. 2549

»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน พ.ศ.2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2549
»» ระเบียบฯ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2549

ปี พ.ศ. 2564

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน พ.ศ.2564
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2564 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการปรับปรุงการใช้ชื่อตำแหน่งรองอธิการบดื่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสถาบันสหสรรพศาสตร์ 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ (ฉบับที่ 2) 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ฉบับที่ 2) 2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสอบสวนพิจารณา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ปี พ.ศ. 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ยกเลิก
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2562
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

ปี พ.ศ. 2561

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2561 ยกเลิก
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561ยกเลิก
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาฟาร์ม พ.ศ.2561
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2561

ปี พ.ศ. 2560

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พศ 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร อีสาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอธิการบดี 2560

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2560

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2560  
ยกเลิก


ปี พ.ศ. 2559

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ด้วยการจัดจ้างและการจ่ายค่าตอบแทนบุคคลที่มิได้เป็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์พ.ศ. 2558
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2558 
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่่อนไขการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2558
»» 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราภิชาน พ.ศ.2558

ปี พ.ศ. 2557

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่ง หรือการทำทัณฑ์บนบุคคลากรที่ปะรพฤติจรรยาบรรณ พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการมาตรฐานการกำหนดระดับตำปหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556

»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานของส่วนงานภายใน พ.ศ. 2556
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2556
»» ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตารฐานการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2555

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่3) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ฉบันที่ 2) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ปี พ.ศ. 2554

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารและจัดการทรัพย์สิน พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน /สำนัก พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่2) พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2554

ปี พ.ศ. 2553

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553 ยกเลิก
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนพัฒนา มทร.อีสาน พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยกองทุนสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่2)
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.2553

ปี พ.ศ. 2552

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2552
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2552

ปี พ.ศ. 2551

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการจัดจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการพิจารณาและหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2551

ปี พ.ศ. 2550

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาเขต พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่ง และการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ.2550

ปี พ.ศ. 2549

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาพวิชาการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมกาสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2549
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549

ปี พ.ศ. 2548

»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งสภาวิชาการ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษรองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์ พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
»»  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2548

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขภายใน 2001