หน่วยงานภายใน

  •   สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ศูนย์ตรวจวิเคราะห์และทดสอบ
  •   ศูนย์อบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
  • ศูนย์วิทยาการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเมือง
  •   ศูนย์สาธิตการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้