ทำเนียบผู้บริหาร

สภามหาวิทยาลัย


นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูมิรักษ์  ชมแสง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย รอดจ่าย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
.

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวรรณี คำมั่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.สมชาติ  ดีอุดม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.รพีพงษ์ เปี่ยมสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ดร.อธิปัตย์ ฤทธิรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.รัชนก เธียรวาริช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นายธนกร หอมจำปา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
e-Mail : apichat@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.กิติพงษ์ เวชกามา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
e-Mail : kitipong.we@rmuti.ac.th
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
e-Mail : kanlayalak.la@rmuit.ac.th

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ที่ปรึกษา
นายสันติ สาทิพย์พงษ์นางปาริชาติ ทัพภะสุต

อธิการบดีและรองอธิการบดี


รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
e-Mail: kosit.sr@rmuti.ac.thผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร 081-7603380
e-Mail: suraphot@rmuti.ac.th
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร 089-1891970
e-Mail: narongsak.th@rmuti.ac.th
รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ
โทร 084-2894757
e-Mail: bundit.kr@rmuti.ac.thผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
โทร 061-1381789
e-Mail: anek.ca@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร 086-2191555
e-Mail: soravit.ts@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร 081-966-4655
e-Mail: apichat@rmuti.ac.thผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
โทร 085-4797453
e-Mail: natthawut.th@rmuti.ac.th
อาจารย์ ปริญ นาชัยสิทธิ์

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 061-9353666
e-Mail: prin.na@rmuti.ac.th
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-7564313
e-Mail: chawen.sa@rmuti.ac.th

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 089-8467202
e-Mail: samnao.sa@rmuti.ac.th

คณบดี
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โทร 094 – 8909624
e-Mail: anirut.pi@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 081-593-5034
e-Mail : chakrit.nu@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 064-459-4659
e-Mail : satakhun.da@rmuti.ac.thรศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
โทร 082-7504997
e-Mail : nikhom.bo@rmuti.ac.th
อาจารย์ ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 081-2712024
e-Mail : shamo1800@yahoo.com
อาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร 081-5494010
e-Mail : poranee.la@rmuti.ac.thอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 081-7178870
e-Mail : arirat.ch@rmuti.ac.th
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร 081-5449426
e-Mail : praphan.ya@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 081-5442025
e-Mail : suparerk.ch@rmuti.ac.thผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร 087-2347853
e-Mail : suriya.ke@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.พิเชษฐ  เวชวิฐาน

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร 081-3202189
e-Mail : pichet.we@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์
โทร 086-6539179
e-Mail: ponthep.ve@rmuti.ac.th


รศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า

คณบดีคณะระบบรางและการขนส่ง
โทร 083-4688811
e-Mail : apichit.ku@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

คณบดีคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
โทร 081-9844312
e-Mail : chalermpon.yu@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และกอง
อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร 061-1696955
e-Mail : jinnapat.ro@rmuti.ac.th
ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 088-6649966
e-Mail : pornpassorn.on@rmuti.ac.th
รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 089-4163433
e-Mail : sakrawee.ra@rmuti.ac.th ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร 084-4797454
e-Mail : sililuk.ja@rmuti.ac.th
นางสาวจุฬาลักษณ์  พลเสนา

ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 081-5939877
e-Mail : julalak.pl@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา

ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
โทร 062-9151942
e-Mail : boonyabhorn.du@rmuti.ac.thนางสาวคนึงนิจ  กลิ่นขจร

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-7167118
e-Mail : khanuengnit.kl@rmuti.ac.th
นายภควัต นครินทร์สาคร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสกลนคร
โทร 081-2622400
e-Mail : pakawat.na@rmuti.ac.th
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์
โทร 082-1638233
e-Mail : sunettra.to@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการกอง
นางฐิตานันท์ จิตติวัชราพงศ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองคลัง
โทร 089-8487064
e-Mail : sompong.pu@rmuti.ac.th
นางสาวคณาวิศว์ พิชิตวราภิรมย์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองกลาง
โทร
e-Mail :
นางสุมัธยา กิจงาม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน
โทร 085-8602678
e-Mail : sumattaya@rmuti.ac.th


นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา
โทร 095-6209932
e-Mail : suwannee.th@rmuti.ac.th
นางสาวรัญชิดา สาระวิถี

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
โทร 092-5464545
e-Mail : runchida.sa@rmuti.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-2803612
e-Mail : aniwat@rmuti.ac.th , aniwat05@gmail.com
อาจารย์ ฉกาจ เชื่อดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-2647706
e-Mail: chakat.ch@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-8466250
e-Mail: jarupong.ba@rmuti.ac.thผศ. ดร.พลานุช  คงคา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 081-760 9703
e-mail : palanuch.ko@rmuti.ac.th
ผศ. ดร.กิติพงษ์ เวชกามา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2183485
e-Mail: kitipong.we@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.โสภิดา  สัมปัตติกร

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 0833356114
e-Mail: sopida.sa@rmuti.ac.th
ผศ. ดร.ระบิล พ้นภัย

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
e-mail : rabill.po@rmuti.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต
อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-8628833
e-Mail: boonkit.un@rmuti.ac.th
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 093-5611331
e-Mail: amporn.ph@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 091-8355575
e-Mail: sorachai.su@rmuti.ac.thผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 081-872-4255
e-Mail: haris.pr@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-8968822
e-Mail: namphon.ph@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.วิรัช  อนุชานุรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 081-6699251,063-8822322
e-Mail: wirach.an@rmuti.ac.th

อาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา

ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด
โทร 089-2795447
e-Mail: suban.th@rmuti.ac.th

สภามหาวิทยาลัย


นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.ถนอมศรี ปรารถนาดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายภูมิรักษ์  ชมแสง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวินัย รอดจ่าย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุวรรณี คำมั่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศุภชัย เจียรวนนท์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.สมชาติ  ดีอุดม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.รพีพงษ์ เปี่ยมสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
อาจารย์บรรลุ เพียชิน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
e-Mail : apichat@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.กิติพงษ์ เวชกามา

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
e-Mail : kitipong.we@rmuti.ac.th
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
e-Mail : kanlayalak.la@rmuit.ac.th

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ
นายพิริยะ เข็มพลนายสันติ สาทิพย์พงษ์ดร.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

อธิการบดีและรองอธิการบดี


รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
e-Mail: kosit.sr@rmuti.ac.thผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โทร 081-7603380
e-Mail: suraphot@rmuti.ac.th
รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร 089-1891970
e-Mail: narongsak.th@rmuti.ac.th
รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ
โทร 084-2894757
e-Mail: bundit.kr@rmuti.ac.thผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน
โทร 061-1381789
e-Mail: anek.ca@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรวิศ ต.ศิริวัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร 086-2191555
e-Mail: soravit.ts@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ
และกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร 081-966-4655
e-Mail: apichat@rmuti.ac.thผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา

รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
โทร 085-4797453
e-Mail: natthawut.th@rmuti.ac.th
อาจารย์ ปริญ นาชัยสิทธิ์

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 061-9353666
e-Mail: prin.na@rmuti.ac.th
ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-7564313
e-Mail: chawen.sa@rmuti.ac.th

รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 089-8467202
e-Mail: samnao.sa@rmuti.ac.th

คณบดี
อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
โทร 094 – 8909624
e-Mail: anirut.pi@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
โทร 081-593-5034
e-Mail : chakrit.nu@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 064-459-4659
e-Mail : satakhun.da@rmuti.ac.thรศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ 

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์
โทร 082-7504997
e-Mail : nikhom.bo@rmuti.ac.th
อาจารย์ ทรงยศ กิตติชนม์ธวัช

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 081-2712024
e-Mail : shamo1800@yahoo.com
อาจารย์ ดร.ภรณี หลาวทอง

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
โทร 081-5494010
e-Mail : poranee.la@rmuti.ac.thอาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 081-7178870
e-Mail : arirat.ch@rmuti.ac.th
อาจารย์ ประพันธ์ ยาวระ

คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทร 081-5449426
e-Mail : praphan.ya@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 081-5442025
e-Mail : suparerk.ch@rmuti.ac.thผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา

คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทร 087-2347853
e-Mail : suriya.ke@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.พิเชษฐ  เวชวิฐาน

คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร 081-3202189
e-Mail : pichet.we@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.พลเทพ เวงสูงเนิน

คณบดีสถาบันสหสรรพศาสตร์
โทร 086-6539179
e-Mail: ponthep.ve@rmuti.ac.th


รศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า

คณบดีคณะระบบรางและการขนส่ง
โทร 083-4688811
e-Mail : apichit.ku@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง

คณบดีคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
โทร 081-9844312
e-Mail : chalermpon.yu@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และกอง
อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร 061-1696955
e-Mail : jinnapat.ro@rmuti.ac.th
ผศ.พรภัสสร อ่อนเกิด

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 088-6649966
e-Mail : pornpassorn.on@rmuti.ac.th
รศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 089-4163433
e-Mail : sakrawee.ra@rmuti.ac.th ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
โทร 084-4797454
e-Mail : sililuk.ja@rmuti.ac.th
นางสาวจุฬาลักษณ์  พลเสนา

ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
โทร 081-5939877
e-Mail : julalak.pl@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา

ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน
โทร 062-9151942
e-Mail : boonyabhorn.du@rmuti.ac.thนางสาวคนึงนิจ  กลิ่นขจร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-7167118
e-Mail : khanuengnit.kl@rmuti.ac.th
นายภควัต นครินทร์สาคร

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสกลนคร
โทร 081-2622400
e-Mail : pakawat.na@rmuti.ac.th
นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์
โทร 082-1638233
e-Mail : sunettra.to@rmuti.ac.th

ผู้อำนวยการกอง
นางฐิตานันท์ จิตติวัชราพงศ์

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 089-8487064
e-Mail : sompong.pu@rmuti.ac.th
นางสุปัญญา​ คล้ายคลึง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
โทร 062-3453346
e-Mail : supanya.kl@rmuti.ac.th
นางสุมัธยา กิจงาม

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
โทร 085-8602678
e-Mail : sumattaya@rmuti.ac.th


นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
โทร 095-6209932
e-Mail : suwannee.th@rmuti.ac.th
นางสาวรัญชิดา สาระวิถี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
โทร 092-5464545
e-Mail : runchida.sa@rmuti.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ ดร.อนิวรรต หาสุข

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-2803612
e-Mail : aniwat@rmuti.ac.th , aniwat05@gmail.com
อาจารย์ ฉกาจ เชื่อดี

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 081-2647706
e-Mail: chakat.ch@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.จารุพงษ์ บรรเทา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 089-8466250
e-Mail: jarupong.ba@rmuti.ac.thผศ. ดร.พลานุช  คงคา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์ 081-760 9703
e-mail : palanuch.ko@rmuti.ac.th
ผศ. ดร.กิติพงษ์ เวชกามา

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 086-2183485
e-Mail: kitipong.we@rmuti.ac.th
อาจารย์ ดร.โสภิดา  สัมปัตติกร

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทร 0833356114
e-Mail: sopida.sa@rmuti.ac.th
ผศ. ดร.ระบิล พ้นภัย

ผู้ช่วยอธิการบดี
โทรศัพท์
e-mail : rabill.po@rmuti.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต
อาจารย์ บุญกิจ อุ่นพิกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 086-8628833
e-Mail: boonkit.un@rmuti.ac.th
ผศ.อัมพร ภูศรีฐาน

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 093-5611331
e-Mail: amporn.ph@rmuti.ac.th
อาจารย์ สรชัย สุขพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 091-8355575
e-Mail: sorachai.su@rmuti.ac.thผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
โทร 081-872-4255
e-Mail: haris.pr@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
โทร 080-8968822
e-Mail: namphon.ph@rmuti.ac.th
ผศ.ดร.วิรัช  อนุชานุรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
โทร 081-6699251,063-8822322
e-Mail: wirach.an@rmuti.ac.th

อาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา

ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด
โทร 089-2795447
e-Mail: suban.th@rmuti.ac.th