RMUTI-ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมิน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร  
3 อำนาจหน้าที่  
4 ข้อมูลการติดต่อ  
5 ข่าวประชาสัมพันธ์  
6 Q&A  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี .
9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 
การปฏิบัติงาน
10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
 
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ  
13 E-Service  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
21 การขับเคลื่อนจริยธรรม  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ   
23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  
27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  
28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  
29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 
31 รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 
35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมิน
1 โครงสร้าง 100
2 ข้อมูลผู้บริหาร 100
3 อำนาจหน้าที่ 100
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 100
5 ข้อมูลการติดต่อ 100
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 100
 
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวเด่น
 3. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 4. ข่าวสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อกับ มทร.อีสาน เช่น กำหนดการรับสมัคร
 5. ข่าวประชาสัมพันธสำหรับนักศึกษา เช่น ปฏิทินนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 6. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา
 7. ข่าวบริการศิษย์เก่า
 8. ข่าวรับสมัครงาน
 9. ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์
 10. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตขอนแก่น
 11. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสุรินทร์
 12. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร
100
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A 100
9 Social Network 100
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 100
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
100
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100
 
การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา (PM 01 – PM 39)
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (สำหรับอาจารย์)
 3. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.อีสาน (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา)
 4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล
 5. คู่มือสำหรับนักวิจัยขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 6. คู่มือสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 7. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วิทยาเขตขอนแก่น
 8. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สกลนคร
 9. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์
 11. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สุรินทร์
100
 
การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. คู่มือสำหรับประชาชน (งานทะเบียนและประมวลผล)
 2. คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (นครราชสีมา)
 3. คู่มือนักศึกษา วข.ขอนแก่น
 4. คู่มือนักศึกษา วข.สุรินทร์
 5. คู่มือนักศึกษา วข.สกลนคร
 6. คู่มือการให้บริการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 7. คู่มือการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 8. คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์
 9. คู่มือการบริการวิขาการ
 10. คู่มือการบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 11. คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา
 12. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน
 13. คู่มือการให้บริการแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
100
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สถิติการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 2. สถิติการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล
 3. สถิติการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
 5. สถิติการให้บริการกองบริหารงานบุคคล
 6. สถิติการให้บริการกองกลาง
 7. สถิติการให้บริการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 8. สถิติการให้บริการคณะเทคโนโลยีการจัดการ
 9. สถิติการให้บริการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. สถิติการให้บริการวิทยาเขตสกลนคร
100
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565
 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565
100

18 E-Service

 1. ะบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/ภายหลังสำเร็จการศึกษา
 2. ระบบบริการการรับสมัครนักศึกษาใหม่
 3. ระบบรับสมัครงาน
 4. ระบบบริการสารสนเทศ สำหรับบุคลากร
 5. ระบบบริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา
100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 100
20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
100
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565
 2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565
 3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565
 4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566
 5. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
 6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566
100
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มทร.อีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-พ.ศ. 2569)
 3. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
100

24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

100

25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

100

26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

100

28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ

100
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 1. มทร.อีสาน จับมือ รพ.มหาราชฯ รพ.จิตเวชฯ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 กรมสุขภาพจิต ลงนามส่งเสริมแนวทางการป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรและนักศึกษา
 2. มทร.อีสาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดตัวจากต้นแบบงานวิจัยสู่ศูนย์แปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion) และสถาบันรับรองมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. มทร.อีสาน จัดงานมทร.อีสาน “U2T for BCG Community Market fair” โชว์ 15 ผลผลิต    รอบ 3 เดือน จากนโยบายกระทรวง อว. ส่งเสริมช่องทางการตลาดจากชุมชนสู่ผู้บริโภค (สอดรับพันธกิจข้อ 2)
 4. องค์การนักศึกษา มทร.อีสาน จัดโครงการผู้นำนักศึกษาพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2565
 5. มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหวัณฯ ส่งไม้ต่อการไฟฟ้า โครงการศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสู่กิจการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากลกลุ่มเครื่องสาย สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ อาคารวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มทร.อีสาน
 7. โครงการปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน นครราชสีมา
 8. คณะบริหารธุรกิจจับมือสถาบันวิจัยและพัฒนา ประเมินผลงานนักศึกษา ต่อยอดขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาสร้างผู้ประกอบการด้าน IT
 9. มทร.อีสาน โดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การผลิตกำลังคนเพื่อการฟื้นฟูสมองและกล้ามเนื้อ รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ฯ ของ อว.
100
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy

31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

100

32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

100

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

100
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

100
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 100
   
แผนป้องกันการทุจริต

36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

100

37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

100

38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

100
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม​และ​ความ​โปร่งใส​
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา   
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
100

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

100

41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

100
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

100

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 1. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 2. QR code แบบวัด EIT และ แบบวัด IIT
100

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมิน
1 โครงสร้าง 100
2 ข้อมูลผู้บริหาร  100
3 อำนาจหน้าที่  100
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน  100
5 ข้อมูลการติดต่อ 100
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 100
 
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 
 3. หมวดข่าวประชาสัมพันธ์  
 4. หมวดข่าวบริการนักศึกษา  
 5. หมวดข่าวบริการศิษย์เก่า  
 6. หมวดข่าวแวดวงการศึกษา 
 7. หมวดข่าวรับสมัครงาน  
 8. หมวดการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน
 9. หมวดข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน 
 10. หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจากหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์ 
 11. หมวดข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 
 12. หมวดข่าวทุนการศึกษา
 13. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตขอนแก่น 
 14. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสุรินทร์
 15. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร
100
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A 100
9 Social Network 100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี 100
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน 100
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 100
 
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา (PM1PM40
 2. คู่มือหลักสูตรระยะสั้น   
 3. คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
 4. คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 5. คู่มือสหกิจศึกษา 
 6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล  
 7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง  
 8. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สกลนคร  
 9. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์  
 11. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สุรินทร์  
 12. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
 13. คู่มือการทำวิจัย  
 14. คู่มือสำหรับนักวิจัยขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 15. คู่มือสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 16. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วิทยาเขตขอนแก่น  
100
 
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1.  คู่มือสำหรับประชาชน (งานทะเบียนและประมวลผล)  
 2.  คู่มือสำหรับประชาชน (สำนักงานบริหารสินทรัพย์) 
 3.  คู่มือสำหรับประชาชน (การรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน 
 4.  คู่มือนักศึกษา นครราชสีมา  
 5.  คู่มือนักศึกษา วข.สกลนคร  
 6.  คู่มือนักศึกษา วข.สุรินทร์   
 7. คู่มือนักศึกษา วข.ขอนแก่น   
 8.  ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2564  
 9.  คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์  
 10.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กองคลัง)   
 11.  คู่มือการบริการทางวิชาการ   
 12.  คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา   
 13.  คู่มืการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 14.  คู่มือการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ  
 15.  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนวิชาการ   
 16.  คู่มือการใช้ห้องสมุดมนุษย์  
 17.  ขั้นตอนการใช้บริการแผนกงานห้องสมุด   
 18.  คู่มือการบริการศูนย์การเรียนด้วยตนเอง  
 19.  คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์  (คณะบริหารธุรกิจ)  
 20.  คู่มือระบบบริการนักศึกษา ESS วิทยาเขตขอนแก่น   
 21.  มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (ALC) 
100
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สถิติการให้บริการกองกลาง 
 2. สถิติการให้บริการกองบริหารงานบุคคล
 3. สถิติการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
 4. สถิตการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. สถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
 6. สถิติการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. สถิติผู้มารับบริการขอใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 8. สถิติผู้มารับบริการงานทะเบียนและประมวลผล
 9. สถิติการให้บริการคณะเทคโนโลยีการจัดการ วข.สุรินทร์
 10. สถิติการให้บริการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วข.สุรินทร์
 11. สถิติการให้บริการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วข.สกลนคร
 12. สถิติการให้บริการวิทยาเขตสกลนคร
 13. สถิติการให้บริการวิทยาเขตขอนแก่น
 14. สถิติการให้บริการงานบริหารสินทรัพย์
100
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 2.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 4.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองคลัง 
 5.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน 
 6.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองบริหารงานบุคคล 
 7.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองกลาง 
 8.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา 
 9. ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 10.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คณะบริหารธุรกิจ 
 12.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 13. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์ 
 15. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาเขต สกลนคร 
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
   
 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 18. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาเขตขอนแก่น 
100

17 E-Service

 1. Eservice สำหรับนักศึกษา 
 2. EService สำหรับบุคลากร 
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 4. ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่  
 5. ระบบขอเอกสารทางการศึกษา  
 6. ระบบกิจกรรมออนไลน์  
 7. บริการ Application RMUTI Connect 
 8. ระบบรับสมัครงาน  และ ระบบขอเกียรติบัตรออนไลน์ 
 9. บริการห้องสมุดมนุษย์ 
 10. ระบบสืบค้นทรัพยากร 
 11. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 12. อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 
 13. Turnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ  
 14. ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
 15. ระบบเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 16. ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
 17. ระบบบริการนักวิจัย 
 18. ระบบประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบ 
 19. บริการคลังปัญญามทร.อีสาน 
100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 100
   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

100
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ 100
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 
 2.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 
 3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 
 4.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 
 5.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 6.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 
100
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 100

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

100
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 100
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 100
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
100
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
100
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
100
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 100
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. ระกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ มทร.อีสาน 
 2. มทร.อีสาน เชิญ 6 รร.เทศบาลโคราช หามติร่วมในการจัดทำหลักสูตร Credit Bank สนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ 
 3. มทร. อีสาน ประชุมร่วม National Pingtung University สานต่อความร่วมมือสู่การพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ เสริมศักยภาพนวัตกร 100
 4. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
 5. มทร.อีสาน โดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบออนไลน์ 
 6. มทร.อีสาน ผลิตนวัตกรรมที่นอนเฝ้าระวังแผลกดทับ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
 7. มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พัฒนาเครื่องดื่มจากข้าว เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
 8. มทร.อีสาน จับมือ วช. บางจาก และ บีบีจีไอ ต่อยอดการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (SAF) นำไทยสู่เป้าหมาย Net Zero 
 9. มทร.อีสาน จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิจัยรูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ เพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อชาวบ้านโนนยาง จ.ร้อยเอ็ด 
 10. มทร.อีสาน ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมภาคเหนือ พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น 
 11. U2T มทร.อีสาน ต.โคกกรวด ปิดโครงการ พร้อมส่งมอบแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ให้ชุมชน 
 12. มทร.อีสาน ชวนวัยเก๋าสร้างอาชีพ ด้วยหลักสูตรห้องเรียนวัยเกษียณกว่า 100+ 
 13. มทร.อีสาน โดย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผนึกกำลังส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ (กัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร) 
 14. มทร.อีสาน โดย หลักสูตรทัศนศิลป์ จัดงานอบรมเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ต้อนรับ Thailand Biennale Korat 
 15. ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
 100
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
100
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 100
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
100
37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
100
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
100
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 100
40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
100
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 100
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 100
43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
100

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3 อำนาจหน้าที่ 
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 ถาม-ตอบ
9 Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
การให้บริการ
14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
๕ ข้อมูลการติดต่อ
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๘ Q&A
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
การดำเนินงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
การแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนรายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค.2563) 
๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
๕ ข้อมูลการติดต่อ

๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๘ ถาม-ตอบ
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนรายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๔ คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการมหาวิทยาลัยฯ กําหนดมาตรฐานในการให้บริการ โดยจัดทําเป็นประกาศ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ โดยครอบคลุมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการปฏิบัติงานและแผน
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการติดประกาศ ณ หน่วยงาน
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2562 รายเดือน ตามแบบ สขร.1
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มทร.อีสานหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเอกสารการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหารประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กรโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๐ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๑ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การเรียกรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมิน
1 โครงสร้าง  
2 ข้อมูลผู้บริหาร   
3 อำนาจหน้าที่   
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
5 ข้อมูลการติดต่อ  
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวเด่น
 3. ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 4. ข่าวสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อกับ มทร.อีสาน เช่น กำหนดการรับสมัคร
 5. ข่าวประชาสัมพันธสำหรับนักศึกษา เช่น ปฏิทินนักศึกษา ปฏิทินกิจกรรม
 6. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคา
 7. ข่าวบริการศิษย์เก่า
 8. ข่าวรับสมัครงาน
 9. ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์
 10. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตขอนแก่น 
 11. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสุรินทร์
 12. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร
 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A  
9 Social Network  
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
11 แผนดำเนินงานประจำปี  
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (สงป.301)
 • รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 
การปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา (PM 01 – PM 39)
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (สำหรับอาจารย์)
 3. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.อีสาน (สำหรับอาจารย์ และนักศึกษา)  
 4. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล
 5. คู่มือสำหรับนักวิจัยขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 6. คู่มือสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 7. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วิทยาเขตขอนแก่น
 8. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สกลนคร
 9. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์
 11. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สุรินทร์
 
 
การให้บริการ
15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1.  คู่มือสำหรับประชาชน (งานทะเบียนและประมวลผล)  
 2. คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (นครราชสีมา)
 3. คู่มือนักศึกษา วข.ขอนแก่น  
 4. คู่มือนักศึกษา วข.สุรินทร์ 
 5. คู่มือนักศึกษา วข.สกลนคร
 6. คู่มือการให้บริการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 7. คู่มือการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
 8. คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์
 9. คู่มือการบริการวิขาการ
 10. คู่มือการบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 11. คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา
 12. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มทร.อีสาน
 13. คู่มือการให้บริการแผนกงานวิศวกรรมเครือข่าย
 
16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สถิติการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ราย 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 2. สถิติการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผล
 3. สถิติการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. สถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
 5. สถิติการให้บริการกองบริหารงานบุคคล
 6. สถิติการให้บริการกองกลาง
 7. สถิติการให้บริการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
 8. สถิติการให้บริการคณะเทคโนโลยีการจัดการ
 9. สถิติการให้บริการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. สถิติการให้บริการวิทยาเขตสกลนคร
 
17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565
 2. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565
 

18 E-Service

 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 •  
 
20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ     
การจัดหาพัสดุ
 •  
 
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 •  
 
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 •  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 •  
 

24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 •  
 

25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 •  
 

26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 •  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 •  
 

28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ     มิชอบ

 •  
 
29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  
 
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 •  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy

31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 •  
 

32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 •  
 

33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 •  
 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 •  
 
35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 •  

 
   
แผนป้องกันการทุจริต

36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 •  
 

37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 •  
 

38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 •  
 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •  
 

40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 •  
 

41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •  
 
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 •  
 

43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 •  
 

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ผลการประเมิน
1 โครงสร้าง  
2 ข้อมูลผู้บริหาร   
3 อำนาจหน้าที่   
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน   
5 ข้อมูลการติดต่อ  
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 2. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 
 3. หมวดข่าวประชาสัมพันธ์  
 4. หมวดข่าวบริการนักศึกษา  
 5. หมวดข่าวบริการศิษย์เก่า  
 6. หมวดข่าวแวดวงการศึกษา 
 7. หมวดข่าวรับสมัครงาน  
 8. หมวดการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน
 9. หมวดข่าวประกาศราคากลางการจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงาน 
 10. หมวดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจากหน่วยงานภายนอกที่ขอความอนุเคราะห์ 
 11. หมวดข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ 
 12. หมวดข่าวทุนการศึกษา
 13. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตขอนแก่น 
 14. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสุรินทร์
 15. ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาเขตสกลนคร
 
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A  
9 Social Network  
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี  
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน  
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร มทร.อีสาน นครราชสีมา (PM1PM40
 2. คู่มือหลักสูตรระยะสั้น   
 3. คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  
 4. คู่มือพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
 5. คู่มือสหกิจศึกษา 
 6. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล  
 7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองคลัง  
 8. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สกลนคร  
 9. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน  
 10. คู่มือการปฏิบัติงาน/งานวิเคราะห์  
 11. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วข.สุรินทร์  
 12. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  
 13. คู่มือการทำวิจัย  
 14. คู่มือสำหรับนักวิจัยขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 15. คู่มือสำหรับนักวิจัยในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 16. คู่มือขั้นตอนการทำงานตาม PM วิทยาเขตขอนแก่น  
 
 
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1.  คู่มือสำหรับประชาชน (งานทะเบียนและประมวลผล)  
 2.  คู่มือสำหรับประชาชน (สำนักงานบริหารสินทรัพย์) 
 3.  คู่มือสำหรับประชาชน (การรับบริการงานประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน 
 4.  คู่มือนักศึกษา นครราชสีมา  
 5.  คู่มือนักศึกษา วข.สกลนคร  
 6.  คู่มือนักศึกษา วข.สุรินทร์   
 7. คู่มือนักศึกษา วข.ขอนแก่น   
 8.  ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2564  
 9.  คู่มือการใช้งานระบบสมัครงานออนไลน์  
 10.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กองคลัง)   
 11.  คู่มือการบริการทางวิชาการ   
 12.  คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา   
 13.  คู่มืการให้บริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 14.  คู่มือการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ตรวจสอบการลอกเลียนแบบผลงานวิชาการ  
 15.  คู่มือการใช้งานโปรแกรม Turnitin ตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนวิชาการ   
 16.  คู่มือการใช้ห้องสมุดมนุษย์  
 17.  ขั้นตอนการใช้บริการแผนกงานห้องสมุด   
 18.  คู่มือการบริการศูนย์การเรียนด้วยตนเอง  
 19.  คู่มือการแจ้งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์  (คณะบริหารธุรกิจ)  
 20.  คู่มือระบบบริการนักศึกษา ESS วิทยาเขตขอนแก่น   
 21.  มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ (ALC) 
 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 1. สถิติการให้บริการกองกลาง 
 2. สถิติการให้บริการกองบริหารงานบุคคล
 3. สถิติการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
 4. สถิตการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. สถิติการให้บริการงานวิทยบริการ
 6. สถิติการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 7. สถิติผู้มารับบริการขอใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 8. สถิติผู้มารับบริการงานทะเบียนและประมวลผล
 9. สถิติการให้บริการคณะเทคโนโลยีการจัดการ วข.สุรินทร์
 10. สถิติการให้บริการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี วข.สุรินทร์
 11. สถิติการให้บริการคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วข.สกลนคร
 12. สถิติการให้บริการวิทยาเขตสกลนคร
 13. สถิติการให้บริการวิทยาเขตขอนแก่น
 14. สถิติการให้บริการงานบริหารสินทรัพย์
 
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 1.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 2.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยตรวจสอบภายใน 
 4.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองคลัง 
 5.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองนโยบายและแผน 
 6.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองบริหารงานบุคคล 
 7.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองกลาง 
 8.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา 
 9. ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 10.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 11.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คณะบริหารธุรกิจ 
 12.  ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 13. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 14. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างสรรค์ 
 15. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาเขต สกลนคร 
 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
  สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
   
 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
 18. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ วิทยาเขตขอนแก่น 
 

17 E-Service

 1. Eservice สำหรับนักศึกษา 
 2. EService สำหรับบุคลากร 
 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 4. ระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่  
 5. ระบบขอเอกสารทางการศึกษา  
 6. ระบบกิจกรรมออนไลน์  
 7. บริการ Application RMUTI Connect 
 8. ระบบรับสมัครงาน  และ ระบบขอเกียรติบัตรออนไลน์ 
 9. บริการห้องสมุดมนุษย์ 
 10. ระบบสืบค้นทรัพยากร 
 11. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 12. อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ 
 13. Turnitin โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ  
 14. ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์การเรียนด้วยตนเอง 
 15. ระบบเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 16. ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา มทร.อีสาน 
 17. ระบบบริการนักวิจัย 
 18. ระบบประกาศผลการคัดเลือกจากสถานประกอบ 
 19. บริการคลังปัญญามทร.อีสาน 
 
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

 
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ  
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 1.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 
 2.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 
 3.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 
 4.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 
 5.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 6.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 
 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
   
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. ระกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ มทร.อีสาน 
 2. มทร.อีสาน เชิญ 6 รร.เทศบาลโคราช หามติร่วมในการจัดทำหลักสูตร Credit Bank สนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ 
 3. มทร. อีสาน ประชุมร่วม National Pingtung University สานต่อความร่วมมือสู่การพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ เสริมศักยภาพนวัตกร 
 4. คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ 
 5. มทร.อีสาน โดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบออนไลน์ 
 6. มทร.อีสาน ผลิตนวัตกรรมที่นอนเฝ้าระวังแผลกดทับ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มนครชัยบุรินทร์ 
 7. มทร.อีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พัฒนาเครื่องดื่มจากข้าว เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
 8. มทร.อีสาน จับมือ วช. บางจาก และ บีบีจีไอ ต่อยอดการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (SAF) นำไทยสู่เป้าหมาย Net Zero 
 9. มทร.อีสาน จับมือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วิจัยรูปแบบนวัตกรรมเกษตรแม่นยำ เพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เพื่อชาวบ้านโนนยาง จ.ร้อยเอ็ด 
 10. มทร.อีสาน ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมภาคเหนือ พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น 
 11. U2T มทร.อีสาน ต.โคกกรวด ปิดโครงการ พร้อมส่งมอบแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ให้ชุมชน 
 12. มทร.อีสาน ชวนวัยเก๋าสร้างอาชีพ ด้วยหลักสูตรห้องเรียนวัยเกษียณกว่า 100+ 
 13. มทร.อีสาน โดย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดบ้านรับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผนึกกำลังส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ (กัญชง กัญชา พืชกระท่อม และสมุนไพร) 
 14. มทร.อีสาน โดย หลักสูตรทัศนศิลป์ จัดงานอบรมเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ต้อนรับ Thailand Biennale Korat 
 15. ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 นโยบายไม่รับของขวัญ
(No Gift Policy)
 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
 
37 การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 
   
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม
 
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
40 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
 
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
2 ข้อมูลผู้บริหาร 
3 อำนาจหน้าที่ 
4 แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน 
5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  
การประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 ถาม-ตอบ
9 Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
10 แผนการดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  
การปฏิบัติงาน
13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
การให้บริการ
14 คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service

 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ

22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือน
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนป้องกันการทุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้าง
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
๕ ข้อมูลการติดต่อ
๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
๘ Q&A
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
การดำเนินงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปี
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
การแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปีรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนรายงานแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค.2563) 
๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑ โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๓ อำนาจหน้าที่
๔ แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
๕ ข้อมูลการติดต่อ

๖ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๘ ถาม-ตอบ
๙ Social Network
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
๑๐ แผนการดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือนรายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลแผนปฏิบัติการ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
๑๓ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑๔ คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการมหาวิทยาลัยฯ กําหนดมาตรฐานในการให้บริการ โดยจัดทําเป็นประกาศ การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ โดยครอบคลุมตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๑๗ E-Service
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการปฏิบัติงานและแผน
๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน
๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการติดประกาศ ณ หน่วยงาน
๒๒ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ. 2562 รายเดือน ตามแบบ สขร.1
๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุประจำปีรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ มทร.อีสานหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเอกสารการร้องเรียน/ร้องทุกข์
๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
๓๔ เจตจำนงสุจริตผู้บริหารประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน
๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๗ การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรมองค์กรโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๐ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือนรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๔๑ รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการ กลไก และการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ
๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
๔๗ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี การเรียกรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินบริจาค จากผู้รับบริการของหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ