มทร.อีสาน ประชุมร่วม National Pingtung University สานต่อความร่วมมือสู่การพัฒนาการศึกษาข้ามชาติ เสริมศักยภาพนวัตกร

รองศาตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ อาจปรุ หัวหน้าศูนย์ศึกษานานาชาติ ร่วมประชุมหารือเพื่อสานต่อความร่วมมือกับ National Pingtung University ไต้หวัน โดยมี Professor Dr.Mike Y.K. Guu อธิการบดี Associate Professor Dr.Yawteng Tseng คณบดีสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ Professor Dr.Hua-Shu Hsu คณบดีสำนักงานวิจัยอละพัฒนา ร่วมประชุมการประชุม

โดยมีประเด็นการหารือหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ การหารือเกี่ยวกับการพัฒนาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา 2019 คลี่คลายลง การวางแผนความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ มทร.อีสาน ได้เสนอการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน แบบที่ให้ผู้เรียนสามารถสะสมเครดิตได้ (credit bank) หรือการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาคีที่ผู้เรียนจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้ง มทร.อีสาน และ National Pingtung University อีกทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาของ มทร.อีสานได้มีโอกาสฝึกงาน สหกิจศึกษา ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไต้หวัน นอกจากนี้เสนอให้มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นสำหรับพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ และการทำการวิจัยร่วมกันในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้จากการหารือในเบื้องต้น National Pingtung University พร้อมให้การสนับสนุน มทร.อีสานอย่างเต็มที่ในทุกด้าน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งจะเสริมความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ในสากลมากยิ่งขึ้น

ข่าว : อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

เรียบเรียง : จิตสุภา ประหา

Message us