มทร.อีสาน จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย แผนกงานพยาบาลและการประกันคุณภาพ กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดโครงการ มทร.อีสาน บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคเลือดเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ มทร.อีสาน บริจาคโลหิต เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ซึ่งวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง คือ เพื่อปลูกฝังให้บุคลากร และนักศึกษา รู้จักการเสียสละและการแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่ง“การบริจาคโลหิต” คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะร่างกายของแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ 17-18 แก้วน้ำ ร่างกายจะใช้เพียง 15-16 […]

pradmin2

24 August 2022

มทร.อีสาน จับมือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการพัฒนานวัตกรรมกัญชา กัญชง สมุนไพรทางการแพทย์แบบครบวงจร เสริมจุดเน้นกัญนคร

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร วัฒนศิริ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งการลงนาม บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนา และยกระดับงานทางด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยเน้นที่การขับเคลื่อนกัญชา กัญชง สมุนไพร สู่การสร้างผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง สมุนไพรแบบครบวงจร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเพื่อสนับสนุนกระบวนการ การวิจัยในด้านของเทคโนโลยีการปลูกเพื่อผลิต การพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น รวมไปถึงกัญชา กัญชง กระท่อม สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อื่นๆในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไป อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการเสริมจุดเน้นของทางมหาวิทยาลัยในการเสริมจุดเน้นด้านกัญชา สมุนไพรเพื่อการแพทย์ สู่การพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับชุมชน และท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา / ข่าว – ภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง /ภาพ

pradmin2

23 August 2022

มทร.อีสาน ร่วมหารือกรรมาธิการ อว.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนากำลังคนและหลักสูตรรองรับ EEC

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสะอาด ประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดโดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้ ภายในการศึกษาดูงาน ได้รับการต้อนรับจาก ดร.อรทัย  โยธินรุ่งเรือง  สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขต EEC และได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุป “การพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในเขต EEC และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน” โดย ดร.อภิชาต ทองอยู่ ปธ.คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขต EEC และการบรรยายสรุป “ปฏิบัติการสร้างบุคคลกรตามความต้องการจริง” […]

pradmin2

22 August 2022

มทร.อีสาน MOU รร.ด่านขุนทด หนุน การจัดการศึกษาแบบ CLC จ.นครราชสีมา พร้อมร่วมรับฟังการเสวนา การจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ จากนักวิชาการและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ ดร.จิณณพัฒ  โรจนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร อินทร์นอก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการฯ  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมเวทีเสวนาและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับ โรงเรียนด่านขุนทด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (CLC) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ CLC ในกับหน่วยงานการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ตามมาตรฐานการเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการสะสมหน่วยกิจไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ทั้งในรูปแบบการเรียนร่วมกัน การเรียนล่วงหน้า หรือการเชื่อมโยงหลักสูตรเพื่อความต่อเนื่อง โดยจะมุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออาชีพ […]

pradmin2

22 August 2022

มทร.อีสาน โดย สำนักส่งเสริมวิชาการฯ จัดการอบรมให้ความรู้“แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร” ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการ การอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ให้กับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร จำนวน 6 หน่วยงาน จาก 4 วิทยาเขต โดยมี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน เป็นประธานเปิดโครงการ มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.จรูญ เตชะเจริญกิจ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. ดร.ภรภิพัด มูลไชย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ 3. อาจารย์ยงยุทธ สุทธิชาติ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 3 มาตรฐาน  ประกอบด้วย […]

pradmin2

20 August 2022

มทร.อีสาน ร่วมกับ กลุ่มศิษย์เก่า มทร.อีสาน นครราชสีมา ประชุมหารือการปรับปรุงห้องประทับ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสักการะพระบรมรูปขอบารมีให้การดำเนินการปรับปรุงห้องประทับสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นำโดย รศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วย อ.อุดม ล้อมวงศ์พานิช  ผศ.ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา อาจารย์อาวุโส ที่ปรึกษาโครงการ คณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ประชุมหารือร่วมกับ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำโดย ดร.กฤช  นฤสิงห์สำราญ  นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.อีสาน และกรรมการสมาคมฯ ณ  ห้องแคนา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี  โดยมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงห้องประทับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสร็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2507 (มทร.อีสาน นครราชสีมา ในปัจจุบัน) โดยก่อนการประชุมหารือ คณะผู้ร่วมประชุมฯ ได้ร่วมบวงสรวงพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตั้งอยู่ ณ  […]

pradmin2

20 August 2022

มทร.อีสาน ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ ผศ.ดร.เอนก  เจริญภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการการศึกษาของไทย เนื่องจากในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ได้เสร็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ ต.หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้อย่างแม่นยำ ล่วงหน้าถึง 2 ปี  โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ […]

pradmin2

18 August 2022

มทร.อีสาน หารือสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสภาอุตสาหกรรม จ.นครราชสีมา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมทร.อีสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, ดร.โสภิดา สัมปัตติกร, ผศ. ดร.พลานุช คงคา, อาจารย์ สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดี, รศ.ดร.นิคมบุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์, ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถาบันฯ, นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อํานวยการสถาบันบริการวิชาการ, ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์ ผู้อํานวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  จิตต์น้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวภควรรณ วรรณวัติ หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา เข้าพบ คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ […]

pradmin2

18 August 2022

มทร.อีสาน ต้อนรับคณะผู้บริหาร CP ALL และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบ คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน  สานสัมพันธ์สถาบัน ต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน  พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน  ให้การต้อนรับ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองอธิการบดีอาวุโส สายงานบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  คุณพีรพงศ์  หิรัญวิริยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการทรัพยากร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  คุณเด่นชัย  พริ้งไธสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คุณมนตรี  สว่างวรรณกร  ผู้จัดการทั่วไป ด้านบริหารเครือข่ายทางการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง ที่ปรึกษาด้านการศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษา มทร.อีสาน  ในการเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ และโครงการขยายงานต่าง ๆ […]

pradmin2

17 August 2022
1 2 86
Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th