มทร.อีสาน นำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในงานประชุม 2022 ASIAN Presidential Summit Forum

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมประชุม 2022 ASIAN Presidential Summit Forum “The Role of University in Achieving Sustainable Development Goals (SDGS)” จัดโดย National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมกว่า 12 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 มหาวิทยาลัย จากประเทศไทย คือ 1. Rajamangala University of Technology Isan 2. Maejo University 3. Rajamangala University of Technology Thanyaburi 4. Rambhai […]

pradmin2

14 October 2022

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

pradmin2

4 October 2022

มทร.อีสาน จัดงาน “เรียงร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มทร.อีสาน”

วันที่29 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2565 “เรียงร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใย มทร.อีสาน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีนี้ มทร.อีสาน มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 31 ท่าน สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเปิดวีดิทัศน์กลอนแสดงมุทิตาจิตประกอบภาพและเรื่องราวของผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 31 ท่าน ซึ่งประพันธ์โดย อาจารย์ ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาสังคมศาสตร์ (ภาษาไทย) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิขาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน การกล่าวแสดงมุทิตาจิตฯ จากรศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน การแสดงจากบุคลากรมทร.อีสาน ชุด “เอิ้นขวัญ”การมอบโล่ประกาสเกียรติคุณและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และการมอบขอที่ระลึกแก่ผุ้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ ชมรมครูและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 10,000 บาท สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 30,000 […]

pradmin2

30 September 2022

มทร.อีสาน จับมือ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เสริมจุดเน้นสู่การพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางของประเทศ

วันที่ 29 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต คำภาหล้า หัวหน้าสถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันสหสรรพศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ของสถาบัน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยมี ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้เกียรติร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกับ มทร.อีสาน ทั้งนี้ การจัดทำข้อตกความร่วมมือทางวิชาการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนด้านระบบรางของประเทศไทย และตอบสนองจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านระบบรางและระบบขนส่งทั้งด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งในอนาคตภายหลังจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชิต คำภาหล้า หัวหน้าสถาบันระบบราง แห่ง มทร.อีสาน ได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อสานต่อความร่วมมือกับทาง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ไว้แล้ว […]

pradmin2

29 September 2022

มทร.อีสาน ต้อนรับ กรมการข้าว เข้าหารือพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากคณาจารย์และนักวิจัย มทร.อีสาน

วันที่ 28 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ และรองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในการประชุมพร้อมศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมระเวียง 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ดร.อภิชัย สาวิสิทธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวัณฯ ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่องานอุตสาหกรรม ได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปข้าวที่มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเหม้า จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อันได้แก่ เครื่องดื่มใบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สูตรบิวตี้เสริมคลอลาเจนและไฟเบอร์ ให้คณะผู้เข้าดูงานได้ทดลองชิม ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี จากนั้นได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งคณาจารย์ […]

pradmin2

29 September 2022

มทร.อีสาน โดยสถาบันชุณหะวัณฯ นำนักศึกษาเข้าคว้า 2 รางวัล การแข่งขัน Demo and Awards Day โชว์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

วันที่ 28 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs อย่างยั่งยืน (SME-D) นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Demo and Awards Day ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ สำหรับ นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และ TMA ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร TMA ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา) กรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาธิณี กรสิงห์ ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม อาจารย์ผู้ควบคุมทีมนักศึกษา มทร.อีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Demo and Awards Day  โดยเป็นการแข่งขันในรอบนำเสนอและตัดสินรางวัล (Demo and […]

pradmin2

29 September 2022

มทร.อีสาน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอาทิตยาทร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งภายในงานมีการเสวนา เรื่อง“ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,  รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล  รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์, อาจารย์ ดร.ธนนันต์  อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี,  อาจารย์สรชัย  สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อนุชานุรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี, อาจารย์ […]

pradmin2

27 September 2022

มทร.อีสาน นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่สุรินทร์ พร้อมให้กำลังใจและเร่งให้การช่วยเหลือบุคลากรในพื้นที่

วันที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นำทีมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ลงพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น“โนรู”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยในทั่วทุกภูมิภาคเกิดฝนตกปริมาณมากทั่วทุกพื้นที่ โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในจังหวัด อันเป็นผลทำให้เกิดน้ำท่วมสูงในพื้นที่จัดการเรียนของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้แก่ พื้นที่แปลงเพาะปลูกนาข้าว จำนวน 80 ไร่  พื้นที่จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาประมง (บ่อเพาะพันธ์ปลา) อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์  พื้นที่บริเวณเกาะประพาส ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดี มทร.อีสาน ได้รับฟังรายงานสถานการณ์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์  เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหาย พร้อมจัดการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในวิกฤตการณ์ดังกล่าว และกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ร่วมกับคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่  […]

pradmin2

27 September 2022

มทร.อีสาน จัดแสดงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมงาน“มทร.อีสาน U2T for BCG Community fair”ส่งผลิตผลฯ U2T โคราช สู่สาธารณชน

วันที่ 24 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงาน“มทร.อีสาน U2T for BCG Community fair” ณ ลาน CEN’ZA STRIDER ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ มทร.อีสาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีคุณสุริยา ตันเจริญ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน พร้อมประชาชนซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิด สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ร่วมดำเนินตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งหวังจะสร้างงานแก่บัณฑิตจบใหม่และประชาชนในพื้นที่ […]

pradmin2

24 September 2022
1 2 84
Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th