มทร.อีสาน ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมภาคเหนือ พลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ชุมชนท้องถิ่น

มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน เป็นประธานร่วมกับ รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในพิธีเปิดโครงการ พร้อมมี ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อดีตอธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ผศ.ดร.นิภาพร อามัสสา ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการ และกลุ่มวิสาหกิจภาคเหนือ ร่วมพิธีเปิด

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพโนภาคเกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ประมง สินค้าโอทอป (OTOP) พืชและเห็ดเศรษฐกิจ หมอดิน New Normal และพืชสมุนไพร เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ของเครือข่ายหมู่บ้านวิลาหกิจชุมชนท้องถิ่น ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคตะวันตก 5 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด จำนวน 2,574 กลุ่ม หรือประมาณ 25,740 ราย รวมถึงเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตของโควิด-19 เพื่อเป็นทางรอดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน พร้อมทั้งสร้างต้นแบบศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงวิกฤตของโควิค-19 เพื่อเป็นทางรอดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเกษตรกรชุมชนท้องถิ่น

ข่าว : จิตสุภา ประหา

Message us