บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและนักศึกษา มทร.อีสาน พร้อมใจทำกิจกรรม ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา และศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 30 มกราคม 2564 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางจันทนา เอี่ยมสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา จำนวนกว่า 60 คน พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา และพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ทั้งนี้สำหรับการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้การป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ที่มา : ยุพาพรรณ คนกระโทก กองพัฒนานักศึกษา
หมายเหตุ : สื่อมวลชนสามารถนำข่าวไปเผยแพร่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Message us