บริการบุคลากร

RMUTI E-Mail

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน

ระบบ E-Document

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ระบบ E-Learning

ระบบติดตามโครงการออนไลน์

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

Microsoft Office365 for Education

ระบบจัดการข้อมูลบัญชีอินเตอร์เน็ต (ชั่วคราว)

ระบบบริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาว์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

บริการด้านเครือข่าย (Network Engineer)

การจัดการความรู้

ระบบจัดการข้อมูลบัญชีอินเตอร์เน็ต

Google APP for Education

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (RMUTi VPN)

ปฏิทินการศึกษา

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ระบบบริการข้อมูล API

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขภายใน 2888

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th