บริการบุคลากร

RMUTI E-Mail

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ระบบรายงานการจ่ายเงินเดือน

ระบบ E-Document

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ระบบ E-Learning

ระบบติดตามโครงการออนไลน์

ระบบจัดการข่าวประชาสัมพันธ์

Microsoft Office365 for Education

ระบบจัดการข้อมูลบัญชีอินเตอร์เน็ต (ชั่วคราว)

ระบบบริการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาว์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์

บริการด้านเครือข่าย (Network Engineer)

การจัดการความรู้

ระบบจัดการข้อมูลบัญชีอินเตอร์เน็ต

Google APP for Education

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

บริการเครือข่ายเสมือนจริง (RMUTi VPN)

ปฏิทินการศึกษา

บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระบบรายงานข้อมูลภาวะการมีงานทำ

ระบบบริการข้อมูล API

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขภายใน 2888

Message us
English EN Thai TH