มทร.อีสาน โดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 มทร.อีสาน โดย ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ครูดิจิทัลกับการพัฒนาสื่อการสอนในศตวรรษที่ 21” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับครู บุคลากร ที่เข้าร่วมการอบรม พร้อมกันนี้ อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยได้แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะบริหารธุรกิจและประชาสัมพันธ์งาน Open House 2564 ให้กับครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมได้นำไปประชาสัมพันธ์กับทางโรงเรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศศิวิมล กอบัว อาจารย์ประจำสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การพัฒนาสื่อการสอนโดยใช้ Canva ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการออกแบบและผลิตสื่อต่าง ๆ ที่กำลังได้รับความนิยม มีหลายกหลายฟังชันก์ รวมถึงสามารถใช้งานได้ง่ายอีด้วย โดยการอบรมนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

ข่าว : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

Message us