แจ้งปิดการใช้งาน Microsoft365 จากต่างประเทศ

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมี การพยายามบุกรุกเข้าถึงระบบของมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศบ่อยครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลสําคัญ จึงเห็นควรกําหนดมาตรการงดการเข้าใช้งานระบบ Microsoft365 ของ มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดกั้นการใช้งาน Microsoft365 จากต่าง ประเทศ

  1. ในกรณีที่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศและมีความประสงค์ต้องการใช้ Microsoft365 กองบริหารงานบุคคลจะแจ้งมายังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ เปิดการใช้งานตามระยะเวลา และประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป
  2. กรณี นักศึกษาให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปยังต่างประเทศและมีความประสงค์ต้องการใช้ Microsoft365 ให้ติดต่อสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศประจำวิทยาเขตก่อนการเดินทาง เพื่อเปิดการใช้งานตาม ระยะเวลา ประเทศปลายทาง ที่จะเดินทางไป
    ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาความ ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย