มทร.อีสาน จัด “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานฯ และอาจารย์บรรจุใหม่ ประจำปี 2567”  มุ่งสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงานภายในองค์กร

          วันที่ 1 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปี 2567” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคาร 36 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาบรรจุใหม่ (ประเภทวิชาการและสายสนับสนุน) ศูนย์กลางนครราชสีมา และบุคลากรจากวิทยาเขต มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมทั้งสิ้น 84 ราย

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ ”Happy Workplace” โดยภายในโครงการมีกิจกรรม การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร ปัจจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน” โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์  วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในยุคปัจจุบัน” โดย  อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ “การบริหารงานบุคคล และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร มทร.อีสาน” โดย  ดร.ศิริลักษณ์  จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และ “หลักการปฏิบัติราชการที่ดีใน มทร.อีสาน” โดย  นายรุจิภาส  โพบุคดี หัวหน้าสำนักงานกฎหมาย

ทั้งนี้ การจัดโครงการ ฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้รับรู้นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบ สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและสิทธิประโยชน์ เป็นการสร้างประสบการณ์การที่สำคัญก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพเกิดความคุ้นเคย เข้าใจสภาพการทำงานในมหาวิทยาลัย ฯ ในด้านต่าง ๆ มีความรู้เรื่องงานที่จะรับผิดชอบ และที่สำคัญเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดี ของบุคลากรต่างคณะ ต่างหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี มีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล / ข่าว

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / เรียบเรียง

ไพฑูรย์ เคนท้าว, บารมี โกนบาง / ภาพ