มทร.อีสาน จัดประชุมหารือการทำวิจัยร่วม และเยี่ยมชมงานวิจัย “แปลงใหญ่” ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 2 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และผู้อำนวยการแผนงานวิจัย พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ประชุมหารือการทำวิจัยร่วม และเยี่ยมชมงานวิจัย “แปลงใหญ่” ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการเยี่ยมชมงานวิจัย “แปลงใหญ่” ได้มีการลงพื้นที่สำรวจไร่มะเขือเทศและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศโดยตรง จากนั้นได้มีการสอบถามถึงปัญหาและสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม จนเกิดกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ตอบโจทย์การพัฒนางานวิจัยระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

จากนั้น ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ประเด็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบึงกาฬ ทุนทางวัฒนธรรมผ้าไหมไทย โดยมี อาจารย์สุบรรณ์ ทุมมา ผู้ช่วยอธิการบดี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด บรรยายสรุปการขยายผลการวิจัยสู่การขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ