มทร.อีสาน ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ปีการศึกษา 2567 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาด้วย ที่จัดขึ้นโดย ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา โดยมี ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา ให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการรับทราบความเคลื่อนไหวในด้านการศึกษา และระเบียบปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ

สำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน / ข่าวและภาพ