มทร.อีสาน ครองอันดับ 2 “มหาวิทยาลัยสีเขียว 2023” ของกลุ่มราชมงคล คว้าอันดับ 19 ของประเทศไทย

 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับการประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายใต้ชื่อว่า UI Green Metric World University Ranking ซึ่งจัดอันดับโดย มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย ประจำปี 2566 ว่า ในปีนี้ มทร.อีสาน สามารถคว้าอันดับที่ 2 จากกลุ่ม มทร. และได้อันดับที่ 19 จาก 55 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และ 286 จาก 1,183 มหาวิทยาลัยทั่วโลก สำหรับ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World University Ranking) ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 6 และมีผลการจัดอันดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี 2018 อันดับที่ 529 ของโลก อันดับที่ 26 ของไทย

ปี 2019 อันดับที่ 506 ของโลก อันดับที่ 29 ของไทย

ปี 2020 อันดับที่ 453 ของโลก อันดับที่ 28 ของไทย

ปี 2021 อันดับที่ 431 ของโลก อันดับที่ 25 ของไทย

ปี 2022 อันดับที่ 309 ของโลก อันดับที่ 21 ของไทย

และจากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2566 (UI Green Metric World University Ranking 2023) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้คะแนน 7,350 คะแนน จากเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ 1.สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) ได้ 1,150 คะแนน 2.การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) ได้ 1,100 คะแนน 3.การจัดการขยะหรือของเสีย (Waste) ได้ 1,425 คะแนน 4.การใช้น้ำ (Water) ได้ 650 คะแนน 5.การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) ได้ 1,425 คะแนน และ 6.การศึกษา/การวิจัย (Education & Research) ได้ 1,600 คะแนน ทำให้ได้รับการจัดอันดับที่ 286 ของโลก ซึ่งขยับอันดับดีขึ้นกว่าเดิมถึง 23 อันดับ จาก จำนวนมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,183 แห่ง เป็นอันดับที่ 19 ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยของไทย 55 แห่งที่เข้าร่วม และสามารถคว้าอันดับที่ 2 จากกลุ่มราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และติดอันดับ 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคอีสาน

กองกลาง / ข้อมูล

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

พฤษภา ยิ้มมั่น / กราฟิก