มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาทักษะและงานด้านภูมิทัศน์ของบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ประจำปี 2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน จัดโครงการพัฒนาทักษะและงานด้านภูมิทัศน์ของบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 สวนไทรโยครีสอร์ท กาญจนบุรี

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว สืบเนื่องมาจากศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน มีพื้นที่ในการดูแลทั้งหมด จำนวน 2,500 ไร่ ต้องมีการดูแลรับผิดชอบและจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอ เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการแบ่งพื้นที่ในการดูแล ดังนี้ พื้นที่สวนโดยรอบอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สำนักงานอธิการบดี, สวนไม้ดอกหอม, สวนสมุนไพรกลางแจ้ง, พื้นที่วิจัยและทดลอง, พื้นที่ฝึกภาคสนามของ นักศึกษา มทร.อีสาน ตลอดจนพื้นที่ขยายเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น มทร.อีสาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของส่วนงานภูมิทัศน์และงานสถานที่ จึงได้มีการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว / ภาพ