มทร.อีสาน จัดประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานและมอบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ประจำปี 2567 ณ วิทยาเขตสุรินทร์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดประชุมหารือทิศทางการดำเนินงานและมอบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารอทิตยาทร มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจาก มทร.อีสาน ในการมอบนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ดังนี้

  • รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน

เป็นผู้มอบ “นโยบายขับเคลื่อนตามแผนงานเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน มทร.อีสาน”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เป็นผู้มอบ “นโยบายการบริหารเพื่อขับเคลื่อนแผนนงานเชิงยุทธศาสตร์”

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

เป็นผู้มอบ “นโยบายวิชาการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน”

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

เป็นผู้มอบ “นโยบายด้านยุทธศาสตร์ฯเพื่อขับเคลื่อนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน”

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เป็นผู้มอบ “นโยบายการวิจัยและบริการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน”

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

เป็นผู้มอบ “นโยบายเพื่อขับเคลื่อนแผนงานเชิงพันธกิจและแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ มทร.อีสาน ของวิทยาเขต

นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด และมีการเปิดโอกาสให้มีการถาม – ตอบ เพื่อนำไปสู่กระบวนการการคิด วิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหา รวมไปถึงร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้รุดหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและของโลกต่อไป

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ