มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 และ รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริฯ พร้อมจัดทำบันทึกข้อตกลงการศึกษา มุ่งสร้างการพัฒนาผู้ต้องขังกับเรือนจำกลางสุรินทร์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการประชุมและติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ ห้องประชุมช้างชมพู ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมี รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังกับเรือนจำกลางสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา วิชาชีพด้านการเกษตร โดยเน้นการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ด้านการปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การใช้พลังงานทดแทนในกิจกรรมต่าง ๆ โดยดำเนินกิจกรรมการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขัง ณ เรือนจำ ชั่วคราวโคกตาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว
บารมี โกนบาง / ภาพ