มทร.อีสาน ร่วม วช. จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 พร้อมมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการอบรมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ วช.

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมฟอร์จูนโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดโครงการฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) วช. รุ่นที่ 5 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวปิดโครงการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากเครือ มทร. จำนวน 34 คน หน่วยงานภายนอกจำนวน 49 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 83 คน

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ด้านแนวทางการเขียนวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, กิจกรรม Home room ทบทวนความรู้ในทุกช่วงเช้าของการอบรม, กิจกรรมการฝึกปฏิบัติลงมือทำจริงในการเขียนผลงานวิจัย, และกิจกรรมนำเสนอการวิจัยและนำเสนอช่องทางการนำผลงานวิจัยต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นผู้วิพากษ์ข้อเสนองานวิจัย ดังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี, รองศาสตรจารย์ ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม และดร.อรสุดา เจริญรัถ ทั้งนี้ ในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในรุ่นที่ 5 โดย คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เป็นผู้มอบ

ด้านนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายในพิธีปิดโครงการฯว่า “กระผม มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” หรือ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 5 ในวันนี้ การฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาถึงช่วงระยะเวลาท้ายสุดของกิจกรรมแล้ว ซึ่งผมได้รับรายงานจากผู้สนับสนุนและคณะผู้จัดกิจกรรมว่า การดำเนินกิจกรรมในช่วงระยะเวลา 5 วันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ทุกท่าน มีความสนใจ ตั้งใจ และมีความวิริยะอุตสาหะ ในการมีส่วนร่วมกับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ผมต้องขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมในรุ่นที่ 5 ทุกคนด้วยครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ ทักษะ และความเป็นเครือข่ายที่ทุกท่านได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมองค์ความรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกท่าน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ท่านกำลังริเริ่มจะดำเนินการหรือกำลังดำเนินการอยู่แล้วในขณะนี้ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ขอขอบคุณท่านวิทยากร (แม่ไก่) ทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาบรรยาย ให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมถึงขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิของ วช. ทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่วิทยากร (พ่อไก่) และ (แม่ไก่) ในการร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการของแต่ละกลุ่ม และขอบคุณผู้ประสานงานคณะผู้จัดทุกฝ่ายที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ”

อมรเทพ ดอกสันเทียะ / ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว, บารมี โกนบาง / ภาพ