มทร.อีสาน โดย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่งมอบนวัตกรรมและถ่ายทอดเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนนวัตกรรมจิตอาสา 904”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วข.สกลนคร จัดพิธีเปิดโครงการและส่งมอบ“ชุมชนนวัตกรรมจิตอาสา 904” ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ MOU มทร.อีสาน กับกองทัพบก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการและส่งมอบนวัตกรรม โดยมี พันเอก ระลึก คนใหญ่ รอง ผบ.มทบ.29 เป็นกล่าวต้อนรับ และ พันเอก จิตกานต์ อรรคธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา เจ้าของพื้นที่ส่งมอบนวัตกรรม ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมนฑลทหารบกที่ 29 จังหวัดสกลนคร

สำหรับ โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกร จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยมีผู้ดำเนินโครงการ ได้แก่ นายอภิชาต  ราชคำ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ดร.อภิรักษ์  ทูลธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม วิทยากรถ่ายทอด และ ยังได้รับเกียรติจาก นางสาวธิดารัตน์  ผุยคำสิงห์, นางสาวหทัยชนก  อาจอุดม นางสาวกรรณิการ์  เงาะเศษ เป็นนวัตกรที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและกำลังพลในกองทัพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การเป็นนวัตกร การสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ สู่การเปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชุมชนนวัตกรรมจิตอาสา 904” ต่อไป ทั้งนี้  ในโครงการมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การใช้นวัตกรรม และได้มอบนวัตกรรม จำนวน 3 นวัตกรรม  ได้แก่

1. นวัตกรรมโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ระบบน้ำวนอัจฉริยะ

2. นวัตกรรมระบบการให้น้ำในแปลงเกษตรระบบน้ำหยดด้วยเทคโนโลยี IOT

3. นวัตกรรมเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พันเอก ระลึก คนใหญ่ รอง ผบ.มทบ.29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ร่วมปลูกผักไฮโดโปรนิกส์ ในโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ระบบน้ำวนอัจฉริยะ และเยี่ยมชมการทำงานระบบการให้น้ำในแปลงเกษตรระบบน้ำหยดด้วยเทคโนโลยี IOT โดยมีนวัตกรเป็นผู้นำเสนอผลงานในครั้งนี้

นายอภิชาต  ราชคำ / ข่าว – ภาพ

วราภรณ์ นามบุตร / เรียบเรียง