มูลนิธิ มทร.อีสาน จับมือ มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม ให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

วันที่ 14 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน  ณ ห้องประชุมแคนา 1 สำนักงานอธิการบดี  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ลงนามร่วมกับ นายทองพิสิฏ จันทร์ภาโรจนะ ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นส.พ.ดร.ชเวง  สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร, นางสาวจุฬาลักษณ์ พลเสนา ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน,  ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายทศพร  เสนาวัง กรรมการมูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน ร่วมเป็นสักขีพยานในการประสานความร่วมมือ และมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพน  พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้

         สำหรับการประสานความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ฟอกไตเทียม ให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis : HD) ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองมูลนิธิจะร่วมกันพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการ

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

ไพฑูรย์ เคนท้าว,บารมี โกนบาง / ภาพ