นายกสภา มทร.อีสาน ลงพื้นที่ราชมงคลขอนแก่น จัดประชุมปรึกษาหารือการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.พลานุช  คงคา อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผศ.ดร.หริส ประสารฉ่ำ ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน DR.BRIGITTE FLAMAND Administrator of the state in the field of  design, fashion, and craft (French government) อดีตฝ่ายบริหารของรัฐ (เทียบเท่าตำแหน่งระดับปลัดกระทรวง) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แฟชั่น และงานฝีมือ จากประเทศฝรั่งเศส รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์สิ่งทอพระธรรมขันต์ขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานด้านผลิตภัณฑ์จากไหมและช่องทางการจัดจำหน่าย

จากนั้นในเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนวราชมงคล ชั้น 3 อาคาร 50 ปี เทคนิค ไทย – เยอรมัน ขอนแก่น นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้กล่าวต้อนรับ DR.BRIGITTE FLAMAND Administrator of the state in the field of  design, fashion, and craft (French government) รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และคณะ นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งรับชมนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล โดยมีการแสดงชุด ขอนแก่นแดนดิน ถิ่นเมืองไหม และแฟชั่นโชว์ผ้าพื้นถิ่นอีสานโดยนักศึกษา มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตสกลนคร พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ ซึ่งได้มีการจัดบูธเพื่อนำเสนอผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ด้วยการนำเสนอผ้าไหมลายจี้เพชร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก World Crafts Council (WCC) ผ้าไหมลายแคนแก่นคูน และผ้าไหมลายเต่าหรรษาบุปผาราวรรณ การจัดบูธนำเสนอผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดสกลนคร โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ด้วยการนำสนอผ้าไหมย้อมครั่งลายเพชรบ้านจาร และการจัดบูธนำเสนอผ้าพื้นถิ่นอีสาน จังหวัดสุรินทร์ โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ด้วยการนำสนอผ้าโฮลมัดหมี่ ซึ่งคณาจารย์นักวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขตสุรินทร์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมผ่านการส่งเสริมในโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการยุวชนอาสา โครงการ U2T เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจากการผลิต ยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากลายมากยิ่งขึ้น

 ในเวลา 16.00 น. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ DR.BRIGITTE FLAMAND ได้ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมผ้าพื้นถิ่นอีสาน ไทย – ฝรั่งเศส (Franco – Thai Isan Textile Promotion Center) เพื่อศึกษาแนวทางต่อยอดหาความเป็นไปได้ เพื่อยกระดับผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน ณ ห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบราง (DEPOT) และศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ มทร.อีสาน มีทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากร รวมถึงได้มีการเรียนการสอนในสาขาที่เกี่ยวข้องหลายสาขา ซึ่งพร้อมที่จะผนึกกำลังในการให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน และสังคม เพื่อการอนุรักษ์ การพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญา สืบสานลวดลายผ้าไหมไทยสู่ความยั่งยืน และให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของคนทั่วโลกต่อไป

ศันสนีย์ ไชยเพีย / ข่าว

พิมพ์ฤทัย ชัยวิเศษ / ภาพ

รัตนาวดี ประกายแก้ว / กราฟิก