มทร.อีสาน ร่วมยินดี 75 ปี วันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 พร้อมสานต่อความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ

วันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 75 ปี โดยมี พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ รองผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้มีพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องวันสถาปนากองทัพภาคที่ 2 ครบรอบ 75 ปี ณ ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

          สำหรับ มทร.อีสาน ได้มีการผสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ในการร่วมกันพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน พัฒนาและต่อยอด แก่กำลังพลทหารในทุกภาคส่วน ผ่านการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ มทร.อีสาน พร้อมอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างสรรค์ และพัฒนา โดยใช้ทรัพยากรที่มีในการสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศไทย ทั้งในด้านการศึกษา การวิจัย การสร้างนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ต่อไป

วราภรณ์  นามบุตร / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ