มทร.อีสาน ร่วม อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย มอบทุนเหลือนักศึกษา กองทุน “พี่และครูร่วมดูแล นายสมพล นรินทร์นอก”

วันที่ 18 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน, อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีผ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวสุวรรณี ทนงสำโรง พลเสน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวนันทพร เจียนสันเทียะ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เป็นผู้แทนมอบเงิน จำนวน 34,276 บาท  เพื่อช่วยเหลือ นายสมพล นรินทร์นอก นักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน นครราชสีมา ซึ่งป่วยด้วย โรคเนื้องอกในสมอง โดยปัจจุบันนักศึกษาได้รับการผ่าตัดและยังอยู่ในระยะการรักษาตัว

          ทั้งนี้  ทุนช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ได้ร่วมกับ อาจารย์อาวุโส คณาจารย์และศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย จัดตั้งกองทุน “พี่และครูร่วมดูแล นายสมพล นรินทร์นอก” ขึ้นเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาหลังการผ่าตัด โดยขอให้นักศึกษามีอาการดีขึ้นโดยเร็ว

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา / ข้อมูล