มทร.อีสาน จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน” พร้อมต้อนรับ คณะผู้บริหารจาก Gunma University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 12 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชอีสาน โดย ศูนย์ภาษานานาชาติและงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ และมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ โดย มทร.อีสาน ได้รับเกียรติจาก Dr. Yusaku FUJII ผู้อำนวยการ, สถาบันส่งเสริมเครือข่าย e-JIKEI (ประเทศญี่ปุ่น), Gunma University ประเทศญี่ปุ่น บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 36) มทร. อีสาน นครราชสีมา  โดย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.อีสาน เข้าร่วมรับฟ้ง

          นอกจากนี้ มทร.อีสาน ยังได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มทร.อีสาน และ Gunma University, Japan ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้มีการผสานความร่วมมือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย อยู่เปล่า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ ได้ร่วมสรุปข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและความก้าวหน้าสำหรับโครงการที่ดำเนินงานไปแล้วให้แก่คณะผู้บริหารทั้งสองและความร่วมมืออันจะเกิดขึ้นในอนาคต ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยได้รับทราบ จากนั้น ได้มีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะระบบรางและการขนส่ง, คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร งานด้านฟาร์ม อีกด้วย

วราภรณ์  นามบุตร / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ