มทร.อีสาน เข้ารับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” หน่วยงานด้านการศึกษา ยกย่องสร้างคุณประโยชน์แด่สังคม จังหวัดและประเทศชาติ

วันที่ 19 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้ารับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” ประเภทหน่วยงาน ด้านการศึกษา ซึ่งจัดโดย จังหวัดนครราชสีมา ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา โดยมี นายสยาม ศิริมงคล เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลให้แก่บุคคล หน่วยงานและองค์กร ที่สมควรได้รับการยกย่องด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สืบเนื่อง ในโอกาสการเฉลิมฉลองการสมโภชน์เมืองนครราชสีมา ครบรอบ 555 ปี ทางจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงานและองค์กร ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับ ชุมชน สังคม จังหวัด และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

          ทั้งนี้ ยังมีอดีตผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ปัจจุบัน จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัล“เพชรสาธร Sathorn Award” ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

ประเภทบุคคล ประชาชนทั่วไป

 ด้านการศึกษา

1. อาจารย์ ดร.ประไพศรี สุภา  อดีต ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มทร.อีสาน ในปัจจุบัน)  ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) – มทร.อีสาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง   อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย ต.ศิริวัฒนา อดีต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทร.อีสาน   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครราชสีมา และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 (นครชัยบุรินทร์)

ด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์         คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์

ด้านศิลปะ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ  จุลสุคนธ์              รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

                                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเกิด ศรีสุขา                อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกประติมากรรม

                                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทุกท่าน ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างเต็มที่ ความเข้มแข็งขององค์กร การร่วมมือความสามัคคีของเราในทุกภาคส่วน เป็นแรงขับเคลื่อนส่งผลถึงการร่วมพัฒนาสังคม จังหวัด และประเทศของเรา และขอแสดงความยินดีกับ อดีตผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ มทร.อีสาน และผู้ที่ได้เข้ารับรางวัล “เพชรสาธร Sathorn Award” ทุกท่าน ซึ่งได้ประจักษ์แล้วว่าบุคคล หน่วยงาน องค์กร เหล่านี้ ล้วนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์สังคม จังหวัด และประเทศไทย ให้เป็นสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าต่อไป

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ