มทร.อีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิต จัดงาน “จารึกความรักไว้ ด้วยสายใยแห่งศรัทธา : RMUTI” บรรยากาศอบอวลด้วยความรักและความอบอุ่น

วันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2566 “จารึกความรักไว้ ด้วยสายใยแห่งศรัทธา : RMUTI”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งในปีนี้ มทร.อีสาน มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 28 ท่าน

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเปิดวีดิทัศน์กลอนแสดงมุทิตาจิตประกอบภาพและเรื่องราวของผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 28  ท่าน ซึ่งประพันธ์โดย อาจารย์ ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขามนุษยศาสตร์ (ภาษาไทย) และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน การกล่าวแสดงมุทิตาจิตฯ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน และนายวีระ คงทวีเลิศ เลขาธิการศาลอุธรณ์ภาค 3 จังหวัดนนคราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์เก่า มทร.อีสาน การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จากมหาวิทยาลัย และชมรมครูและผู้ปกครอง มทร.อีสาน การมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ ชมรมครูและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สนับสนุนทุนสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สนับสนุนทุนสำหรับจัดกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท การกล่าวแสดงความรู้สึกจากตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ  โดย รองศาสตราจารย์สมสิน  วางขุนทด และการแสดงจากนักศึกษาชมรมดนตรีพื้นถิ่นอีสาน จำนวน 2 ชุดการแสดง ได้แก่  การแสดง“ฟ้อนหางนกยูง” และ การแสดง“รำชุดพิมายปุระ” การขับร้องบทเพลงแทนใจจากบุคลากรหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งมีความสวยงานตระการตาอย่างยิ่ง ทั้งนี้ มีคณาจารย์อาวุธโส คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย ศิษย์เก่า มทร.อีสาน  เข้าร่วมงานจำนวนมาก ตลอดการจัดงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและความอบอุ่น

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

พฤษภา ยิ้มมั่น / กราฟิก

พลกฤต จารัตน์, บารมี โกนบาง, ไพฑูรย์ เคนท้าว / ภาพ