มทร.อีสาน สุดยอดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชำระเงินคืน กยศ.ที่ดีที่สุด 1 ใน 25 อันดับแรก พร้อมเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากปลัดกระทรวงการคลัง

วันที่ 29 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบหมายให้อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนางสาวอภิรดี มวลคำลา หัวหน้าแผนกงานกองทุน กองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

          อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างวินัยและปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกความรับผิดชอบ เพราะจำนวนผู้กู้รายใหม่หรือโอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการชำระคืนของผู้กู้รายเก่าซึ่งเป็นศิษย์เก่าผู้สำเร็จไปแล้ว เพื่อให้กองทุนมีเงินกลับมาหมุนเวียนเพียงพอในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

          ทั้งนี้ มทร.อีสาน เป็น 1 ในสถานศึกษาซึ่งได้รับการจัดอันดับ 25 สถานศึกษาของประเทศ โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่งและระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง รวม 50 แห่ง สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นได้รับเกียรติจากท่านลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ให้แก่สถานศึกษา 25 แห่ง

ยุพาพรรณ คนกระโทก / ข่าว – ภาพ

วราภรณ์ นามบุตร / เรียบเรียง