มทร.อีสาน เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เตรียมพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมภาคอีสาน สู่อุตสาหกรรม 4.0

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ และเตรียมความพร้อมในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนประเมินการใช้เทคโนโลยี และการวางแผนขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงจับคู่ธุรกิจแก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ากับผู้ให้บริการเทคโนโลยี 4.0 ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทั้งนี้  โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่ง มทร.อีสานได้รับเกียรติในการเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการ

          ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการในการเตรียมตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ง มทร.อีสาน เป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม มีการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว ด้านสื่อสมัยใหม่และศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงด้านภาษาศาสตร์ โดยเปิดสอนในทุกวิทยาเขตครอบคลุมภาคอีสาน ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วราภรณ์ นามบุตร / ข่าว

บารมี โกนบาง / ภาพ