Scimago Institutions Ranking

SCImago Institutions Rankings

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

มทร.อีสาน มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากติดตามผลการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เดือนกุมภาพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/ ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน และดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา

อ้างอิงข้อมูลจาก Rajamangala University of Technology Isan Ranking (scimagoir.com)