มทร.อีสาน มอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือครอบครัวน้องเปรม ภายใต้ชื่อกองทุน“พี่และครูร่วมดูแลครอบครัวน้องพัสยศ ชลภักดี”

วันที่  20  มิถุนายน 2565 รศ.ดร.โฆษิต  ศรีภูธร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย
ผศ.ชูชัย ต.ศิริวัฒนา อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้จัดตั้งกองทุน ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากงานแนะแนวการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา ผู้ดูแลกองทุน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาส่วนหนึ่งและกล่าวให้กำลังใจในการศึกษาให้ประสบความสำเร็จแก่ นางสาวพิมพรรณ เพ็ชรยิ้ม ซึ่งกำลังศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา ภายใต้ชื่อกองทุน“พี่และครูร่วมดูและครอบครัวน้องพัสยศ ชลภักดี”และได้เปิดรับ
ผู้ให้การสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาจนถึงวันปิดรับเงินเข้ากองทุนฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งมีศิษย์เก่า
ศิษย์ปัจจุบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของ มทร.อีสาน และผู้ร่วมสมทบกองทุนรายอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน 381,169 บาท

พ.ต.อ.ทรงพล  บริบาลประสิทธิ์ 
รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1

ส่วนที่ 1  กองทุนสำหรับการศึกษาต่อ ของ น.ส.พิมพรรณ  เพ็ชรยิ้ม จำนวน 180,000 บาท ผู้สนับสนุน คือ
พ.ต.อ.ทรงพล  บริบาลประสิทธิ์  รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 ศิษย์เก่าเทคโนตะโกราย (คณะบริหารธุรกิจ
มทร.อีสาน) มอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับ น.ส.พิมพรรณ เพ็ชรยิ้ม  เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
ต่อเดือน โดย พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์  มอบหมายให้ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี
เป็นผู้แทนมอบให้ทุกวันที่ 1 ของเดือน ตลอดระยะเวลาที่ น.ส. พิมพรรณ เพ็ชรยิ้ม ลงทะเบียนเรียนที่ มทร.อีสาน
นับตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2565 ถึงเดือน พฤษภาคม 2568 จนจบหลักสูตร รวมระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) และเนื่องจาก
ทุนส่วนนี้เป็นทุนให้เปล่าจาก พ.ต.อ.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ เพื่อสนับสนุนให้ น.ส.พิมพรรณ  เพ็ชรยิ้ม สามารถ
ศึกษาต่อจนจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีข้อผู้กมัดใด ๆ ทั้งสิ้น นักศึกษาไม่ต้องชดใช้ทุนคืน
เมื่อหยุดการศึกษาหรือเมื่อสำเร็จการศึกษา

ส่วนที่ 2 เป็นเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 201,169  บาท ซึ่งจะดำเนินการ ดังนี้
1. เงินช่วยเหลือบุตรของ น.ส.พิมพรรณ เพ็ชรยิ้ม ตั้งแต่ช่วงฝากครรภ์และคลอดบุตร จำนวน 30,000 บาท
2. เงินเลี้ยงดูบุตร เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่เดือน กันยายน 2565 ถึงเดือน สิงหาคม 2567 เป็นระยะเวลา 24 เดือน
3. เงินสวัสดิการอื่นๆ สำหรับ น.ส.พิมพรรณและบุตร  ตามที่คณะกรรมการกองทุน พิจารณาเห็นชอบ
จำนวน 51,169  บาท

Message us