มทร.อีสาน คว้าอันดับ 1 กลุ่มราชมงคล ในการจัดอันดับ Scimago

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน)  เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลจากสภามหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการผลักดันนโยบายด้านการพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ ทำให้เราพบว่า มทร.อีสาน มีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากติดตามผลการจัดอันดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) ซึ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2564 (Scimago Institutions Rankings 2021)  ผ่านเว็บไซต์ https://www.scimagoir.com/ ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากองค์การในประเทศสเปน และดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา โดยมีการจำแนกประเภทของสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ด้วยจำนวนตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วยกลุ่มตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน 3 ด้าน 1.ด้านงานวิจัย (Research) 50% โดยจะประกอบไปด้วยจำนวนเอกสารทางวิชาการ วารสาร งานวิจัย จำนวนการอ้างอิง จำนวนผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของสถาบันนั้น ๆ โดยอ้างอิงผลข้อมูลจาก Scopus 2.ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% จะเป็นในด้านความรู้ที่เป็นนวัตกรรม สิทธิบัตร หรือผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จากสถาบันที่อ้างถึงในสิทธิบัตร โดยพิจารณาข้อมูลมาจาก PATSTAT (Patent Statistical Database) 3.ด้านสังคม (Societal) 20% จะพิจารณาจาก ขนาดของเว็บ จำนวนหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกับ URL ของสถาบัน www.rmuti.ac.th จำนวนเครือข่าย (subnets) ที่เชื่อมโยงการเข้าถึงกับเว็บไซต์ของสถาบันนั้น และปริมาณเอกสาร และข่าวสารต่าง ๆ ของสถาบันที่เผยแพร่อยู่ใน social media

โดยในปี 2021 นี้ เป็นที่น่ายินดีว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอยู่ในอันดับที่ 25 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอยู่อันดับที่ 826 ของโลก (คิดแบบ Overall) ซึ่งในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับโลกที่เป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา องค์กรทั้งภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ จากทั่วโลก ทั้งหมด 7,533 แห่ง ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลงาน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการวิจัย สัดส่วน 50 เปอร์เซ็นต์ มทร .อีสาน ติดอันดับที่ 20 ของไทยและ อันดับที่ 455 ของโลก

2. ด้านนวัตกรรม สัดส่วน 30 เปอร์เซ็นต์ มทร .อีสาน ติดอันดับที่ 23 ของไทยและ อันดับที่ 525 ของโลก

3. ด้านสังคม สัดส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ มทร .อีสานติดอันดับที่ 17 ของไทยและ อันดับที่ 250 ของโลก

อย่างไรก็ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ 10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ และยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานให้ครบทุกมิติครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มาของข้อมูล : Rajamangala University of Technology Isan Ranking (scimagoir.com)

ข่าว : วารุณี กิตติสุทธิ์

เรียบเรียง : ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน

Message us
English EN Thai TH

เรียน นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้งานทุกท่าน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่
ขอความร่วมมือผู้ใช้งานทุกท่านใช้งานเว็บไซต์ใหม่ได้ที่

www.rmuti.ac.th