มทร.อีสาน ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน จากจีน ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านระบบรางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน มอบหมายให้ รศ.ดร.อภิชิต คำภาหล้า หัวหน้าสาขาวิชาระบบรางและคณาจารย์ พร้อมทั้งนักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษานานาชาติ ร่วมกับ นายจ้าว หมิงกวง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้แห่งอาเซียน (ประเทศไทย) วิทยาลัยฮวาเฉียว มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยนและ นายจ้าว กั๋วเสียง รองผู้จัดการ บริษัท โอเพ่น เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบ Zoom Meeting Online ระหว่าง สาขาระบบราง มทร.อีสาน และมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือใน 3 ประเด็นหลักคือ 1. การส่งนักศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพและระดับประการศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน เข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีใน มทร.อีสาน โดยทำการเข้ามาเรียนภาษาไทยก่อนเป็นเวลา 6 เดือน 2. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกสหกิจ การดูงาน การอบรมของนักศึกษา มทร. อีสาน ที่มหาวิทยาลัยเปิดฝูเจี้ยน รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เพื่ออบรมทางด้านการเรียนการสอน

ทั้งนี้หลังจากกการปรึกษาหารือในครั้งนี้ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยจะร่วมลงนามความเข้าใจ และวิเคราะห์หลักสูตรระบบรางร่วมกัน เพื่อเตรียมการจัดทำ Dual Degree และการร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป ผ่านการดูและประสานงานโดยศูนย์ศึกษานานาชาติ ของ มทร.อีสาน

ศูนย์ศึกษานานาชาติ /ข่าว

Message us