มทร.อีสาน หารือ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน ตั้งต้นดันหลักสูตรการเกษตร ระดับ ปวช. ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ ดร.นิกร วัฒนพนม กรรมการก่อตั้ง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (The Foundation for Business and Community-BCL) และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และคณะ ในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือการทำความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาแบบ Active Learning ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารสำนักงานกิจการสภา มทร.อีสาน

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญที่พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้ตอบรับกับการสร้างคนให้เป็น “คนดี คิดเป็นทำเป็น” ด้วยการทำความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน พร้อมเปิดหลักสูตรทางด้านเกษตร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมุ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดม สมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการทากรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมที่นำมาใช้จะช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทั้งนี้ในการสร้างคุณภาพของผู้สอนและคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เกิดของการศึกษาที่ดีนั้น จะมุ่งให้ผู้เรียนมี Soft skill ที่สำคัญที่จะสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งการสร้าง Soft skill ดังกล่าว เช่น การเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ดี การเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่คุณลักษณะที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบ เข้าใจผู้อื่น วางแผนอนาคตของตนเองได้ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาบ้านเกิดของตนโดยเฉพาะด้านการเกษตร รวมทั้งนำไปประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการได้ เป็นต้น

โดยภายหลังจากการหารือ คณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ได้นำคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน ซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตร Active Learning ด้านการเกษตร ระดับ ปวช. ตามที่ได้หารือกันต่อไป

ข่าว : จิตสุภา ประหา

ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว