มทร.อีสาน บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนานวัตกรรม และบริการวิชาการ อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อนิรุต พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ นายชัฏพงศ์ คุ่ยเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ร่วมบันทึกเทป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน นครราชสีมา

ข่าว : จิตสุภา ประหา
ภาพ : ไพฑูรย์ เคนท้าว