มทร.อีสาน จับมือ Brain Power Thailand 2022 สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ Brain Power Thailand 2022 “บุญเปิดบ้าน แปงเมือง สร้างคนข้ามพรมแดน สู่อุตสาหกรรมแห่งโลกอนาคต” กับหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค) กับภาคีเครือข่ายภูมิภาค โดย มทร.อีสาน ร่วมลงนามในส่วนของ Frontier SHA Consortium เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “อุตสาหกรรมภาพยนตร์ มุ่งสู่เวทีโลก” ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นอีสาน ด้วยสื่อสร้างสรรค์ เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ในเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากงานสร้างสรรค์ หรือ creative economy ที่มาจากองค์ความรู้ต่าง ๆ ทรัพย์สินทางปัญญา และการวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อ.ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา /ข่าว

Message us