นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.อีสาน คว้ารางวัลนำเสนอบทความดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAMM 2021

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนันทนา บอกขุนทด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตบกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 2021 5th International Conference on Advanced Manufacturing and Materials (ICAMM 2021) โดย University of Macau เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับรางวัล “Excellent Oral Presentation” จากการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง Experimental Study of Cellular Lightweight Concrete-Filled Steel Tube Columns using Hydraulic Cement โดยมี ผศ.ดร.จักษดา ธำรงวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน