ทีมวิศวกรรมโทรคมนาคม มทร.อีสาน สร้างเครื่องช่วยพิมพ์อักษรเบรลล์ คว้าทุนต่อยอดธุรกิจ 200,000 บาท จาก ธ.ออมสิน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน ส่งทีมนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นำเครื่องช่วยพิมพ์อักษรเบรลล์ เข้าร่วมนำเสนอโมเดลธุรกิจ โครงการ Smart Startup Company by Cismed ครั้งที่ 6/2564 โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการของธนาคารออมสิน ซึ่งผลการลงมติจากคณะกรรมการปรากฎว่า ทีมนักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคมได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท จากธนาคารออมสิน เพื่อนำไปพัฒนาผลงานต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ข่าว : สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน